Obchody Dnia Skarbowości 2015

Obchody Dnia Skarbowości 2015

Obchody Dnia Skarbowości 2015

Obchody Dnia Skarbowości 2015
Obchody Dnia Skarbowości 2015
Obchody Dnia Skarbowości 2015
Obchody Dnia Skarbowości 2015
Obchody Dnia Skarbowości 2015
Obchody Dnia Skarbowości 2015

Wręczenie pracownikom Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej odznaczeń państwowych - Medali za Długoletnią Służbę oraz Odznak Honorowych za Zasługi dla Skarbowości RP miało miejsce podczas obchodów Dnia Skarbowości, które odbyły się 31 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Minister finansów Mateusz Szczurek zwrócił uwagę na szczególną rolę służb skarbowych - które stoją na straży budżetu państwa i uczciwości w obrocie gospodarczym, a tym samym istotnie przyczyniają się do harmonijnego rozwoju kraju.

„Administracja Podatkowa zmienia się, co nie byłoby możliwe bez zaangażowania pracowników. Każda wizja i misja rozbiłyby się w nicość bez ich zaangażowania. Wszyscy ci, którzy mają bezpośredni kontakt z urzędami i izbami skarbowymi dostrzegają, jak wiele zmienia się w Administracji Podatkowej i jest to zasługą pracowników. Również dalsze zmiany będą możliwe tylko dzięki ich zaangażowaniu" - powiedział minister Szczurek.

Zwrócił również uwagę, że konsolidacja poprzez uwolnienie zasobów pozwoli na realizację zadań Administracji Podatkowej w lepszych warunkach i jednocześnie podziękował za wspólny trudny rok, w którym realizowane będą kolejne wyzwania: wprowadzenie instytucji asystenta podatnika, uruchomienie centrów obsługi, utworzenie nowego modelu działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz Krajowej Informacji Podatkowej. Minister zwrócił uwagę na zmianę Kontroli Skarbowej, która ze względu na swoją specyfikę jest trudnym wyzwaniem, nabierającym coraz większego znaczenia w obecnych czasach.

Wiceminister finansów Jacek Kapica, nadzorujący Administrację Podatkową podziękował pracownikom urzędów i izb skarbowych za wysiłek wykonany w ostatnim czasie. Zwrócił uwagę, że konsolidacja umożliwiła lepszą efektywność wykorzystania zasobów i zapewniła większą elastyczność zagospodarowania kadr. Teraz nadszedł czas na zmiany w wspieraniu podatników. Jednocześnie zapowiedział, że wygospodarowanie oszczędności ze środków budżetowych pozwoli na zwiększenie już od 1 września br. wynagrodzeń w obszarach egzekucji i wierzyciela oraz na wyrównanie wynagrodzeń na stanowiskach konsolidowanych.

Minister Kapica poinformował o zmianach zrealizowanych w ramach Programu e-Podatki: już 67% deklaracji jest składanych elektronicznie. Od czerwca możliwa jest automatyczna weryfikacja dochodów podatników przez prokuratury, sądy i miejskie ośrodki pomocy społecznej, a podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Minister zwrócił uwagę na zmiany w zakresie realizowania kontroli – przesunięcie ciężaru uwagi na czynności analityczne i wyjaśniające – nieingerujące w proces prowadzenia działalności gospodarczej – w miejsce tradycyjnej kontroli.

Jacek Kapica zaprezentował założenia Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020. Wyjaśnił, że źródłami opracowania Strategii były zarówno wewnętrzne potrzeby Administracji Podatkowej jak i sygnały zewnętrzne. Na nowo określono misję Administracji Podatkowej: „Pomagamy płacić podatki dla wspólnego dobra". Strategia zakłada budowę przyjaznej organizacji – pomocnej i współpracującej, zorientowanej na potrzeby klientów i pracowników. Godnej zaufania i nowoczesnej – organizacji doskonalącej się, rozwijającej kanały komunikacji i narzędzia pracy. Administracja Podatkowa będzie coraz bardziej profesjonalna, efektywna i racjonalna w działaniu, obiektywna i odpowiedzialna w podejmowaniu decyzji, kompetentna i dbająca o rozwój pracowników. Zgodnie ze Strategią Administracja Podatkowa będzie dążyć do uzyskania wysokiego poziomu dobrowolności płacenia podatków, wspierania rozwoju gospodarczego i uczciwej konkurencji. Minister Kapica zapowiedział, że Strategia zostanie opublikowana i poddana konsultacji 4 sierpnia 2015 r.

Wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Agnieszka Królikowska zwróciła uwagę na zmiany w Kontroli Skarbowej, które miały miejsce przez ostatnie 23 lata i systematyczne dochodzenie nowych zadań. Uwypukliła fakt, że Kontrola Skarbowa stanowi jedno z istotnych ogniw systemu ochrony bezpieczeństwa finansowego i stabilności państwa. Ta ważna rola wynika nie tylko z rozwiązań legislacyjnych związanych z przyznaniem szerokich uprawnień kontrolnych, ale także ze wzrostu ryzyka funkcjonowania przestępczości w gospodarce. Podkreślała wzrost współpracy pomiędzy Kontrolą Skarbową a Policją, prokuraturą i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co wpłynęło na zwiększenie skuteczności w działaniach przeciw przestępcom finansowym. Minister Królikowska podziękowała za osobiste zaangażowanie i determinację pracowników.

Medale za Długoletnią Służbę w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

„W imieniu Prezydenta RP dziękuję za długoletnią służbę na rzecz polskiej racji stanu" – powiedział minister Dziekoński. Podkreślił, że Administracja Podatkowa wraz z Kontrolą Skarbową to blisko 50 tys. osób służących Polsce, osób, które są kręgosłupem państwa polskiego. Minister zwrócił uwagę, że podpisana dziś (w dniu 31 lipca) przez Prezydenta RP ustawa o administracji podatkowej przyniesie nowy model funkcjonowania Administracji Podatkowej, a jednocześnie relacje pomiędzy Administracją Podatkową a przedsiębiorcami już są coraz lepsze. Uzupełnieniem nadchodzących zmian będzie nowa Strategia Administracji Podatkowej. „Wszyscy służymy dobru wspólnemu, a pracownicy Administracji Podatkowej na pierwszej linii" – zauważył na koniec minister Dziekoński.

Następnie minister Mateusz Szczurek wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP.

***

Dzień Skarbowości ustanowiono w 2008 roku dla uczczenia ustawy z 31 lipca 1919 r . o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

Listy nagrodzonych do pobrania:

Lista nagrodzonych Medalem za Długoletnią Służbę (plik pdf, 445KB)

Lista nagrodzonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Skarbowości RP (plik pdf, 267 KB)