Bilans zamknięcia „FOZZ w likwidacji” zatwierdzony

Bilans zamknięcia „FOZZ w likwidacji” zatwierdzony

Bilans zamknięcia „FOZZ w likwidacji” zatwierdzony

W dniu 31 grudnia 2014 roku dobiegł końca proces likwidacji Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. W dniu 5 stycznia br. Minister Finansów Pan Mateusz Szczurek zatwierdził bilans zamknięcia „FOZZ w likwidacji" sporządzony przez likwidatora Funduszu Panią Martę Maciążek.  

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (dalej FOZZ) został utworzony w dniu 21 lutego 1989 r. na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 6, poz. 31 ze zm.). Celem działalności FOZZ miały być operacje redukcji polskiego zadłużenia. Środki FOZZ były wielokrotnie wykorzystywane w sposób niegospodarny lub niezgodny z celami przyświecającymi utworzeniu Funduszu. W efekcie Fundusz został postawiony w stan likwidacji (dalej „FOZZ w likwidacji") ustawą z dnia 14 grudnia 1990 roku o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. Nr 89 poz. 517, ze zm.). Ustawa ta weszła w życie w dniu 24 grudnia 1990 roku.

W czasie likwidacji „FOZZ w likwidacji" był stroną w ponad 50 postępowaniach sądowych w Polsce, jak i zagranicą. W świetle obowiązujących regulacji prawnych proces likwidacji nie mógł zostać zakończony do momentu wydania prawomocnych wyroków we wszystkich postępowaniach sądowych.

Zapoczątkowane  w 1998 roku postępowania sądowe, zarówno karne jak i cywilne, wobec osób odpowiedzialnych za spowodowanie strat FOZZ zostały zakończone w 2010 roku. W dniu 4 grudnia 2014 roku zapadł prawomocny wyrok w ostatnim postępowaniu sądowym toczącym się z udziałem „FOZZ w likwidacji". W czerwcu 2014 roku został spieniężony ostatni składnik majątku pozostający w dyspozycji Funduszu.

Tym samym zostały spełnione najważniejsze przesłanki do podjęcia decyzji o zakończeniu likwidacji. Jednocześnie zostały sfinalizowane działania o charakterze organizacyjno-administracyjnym mające na celu zakończenie działalności Funduszu, w tym m.in.: rozwiązano umowy cywilno-prawne, których stroną był „FOZZ w likwidacji" oraz przekazano do Archiwum Akt Nowych całość dokumentacji zgromadzonej przez „FOZZ w likwidacji" od 1990 roku.

Wszystkie środki pieniężne zgromadzone przez „FOZZ w likwidacji" w toku likwidacji, w wysokości 32 746 905,95 zł, zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu państwa w dniu 2 stycznia br. Oprócz ww. środków, po procesie likwidacji pozostały środki majątkowe w postaci wierzytelności, wynikające z zasądzonych wyroków sądowych. Wierzytelności te, na podstawie wcześniejszych uzgodnień z udziałem Ministra Skarbu Państwa, zostaną przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu, którego zadaniem będzie ich odzyskiwanie w ramach postępowań egzekucyjnych.