«Powrót

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Podstawa prawna petycji

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Finansów (MF) jest Minister Finansów. Szczegółowy zakres działania MF reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1900)(plik PDF 690 KB)

Jak złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie, na adres: Ministerstwo Finansów 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12;
 • przesłać faksem, na numer: (22) 694-41-77;
 • przesłać wformie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej:ePUAP;
 • przesłać elektronicznie na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
 • doręczyć osobiście na Dziennik Podawczy w godzinach 8–16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Ważne!

Petycji nie składa się telefonicznie!

Jakie informacje musi zawierać petycja

 • petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Warszawa);
 • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;
 • jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Finansów, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

  Ważne!
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.
   

 

 

 

 

·        

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.03.2016 Data publikacji: 10.03.2016 15:04 Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2017 10:31
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Justyna Gąsiorowska Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót