«Powrót

Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2016 r.

Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2016 r.

Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2016 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Finansów w 2016 r. (plik PDF 1.44 MB)

 1. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną 3 stycznia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Propozycje koncepcji reform (plik PDF 1191 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 287 KB)

 2. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 25 stycznia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie doprecyzowania ustawy hazardowej (plik PDF 212 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 229 KB)

 3. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 12 stycznia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie dotyczącej obciążenia konsekwencjami nieuczciwych przedsiębiorców sprzedających paliwo i przerzucania odpowiedzialności za nieodprowadzony podatek VAT (plik PDF 3.58 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 477 KB)

 4. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 5 lutego 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie ujednolicenia procedur oraz interpretacji przepisów podatkowych dotyczących naliczania przez ARN podatku VAT do opłat za bezumowne użytkowanie gruntów z Zasobu WRSP (plik PDF 717 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.42 MB)

 5. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 8 stycznia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca przygotowania przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy znoszącej mozliwość wprowadzania do umów kredytowych tzw. wskaźnika WIBOR (plik PDF 24 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 64 KB)

 6. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 5 lutego 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym (plik PDF 110 KB)
  Odpowiedż na petycję (plik PDF 1.07 MB)

 7. Petycje wielokrotne dotyczące projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
  Petycja (plik PDF 21.1KB)
  Petycja (plik PDF 353 KB)
  Petycja (plik PDF 763 KB)
  Petycja (plik PDF 867 KB )
  Odpowiedź zbiorcza na petycje (plik PDF 174 KB)

 8. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 8 lutego 2016 r., zawierająca zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja Żbikowskich Zakładów Hossyb Sp. z o.o. w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym (plik PDF 308 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 206 KB)

 9. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 1 lutego 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie opodatkowania Wspólnot Mieszkaniowych (plik PDF 597 KB)
  Uzupełnienie petycji (plik PDF 150 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 116 KB)

 10. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 1 lutego 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca prac nad nowelizacją ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( plik PDF 1.81 MB)
  Odpowiedż na petycję (plik PDF 321 KB)

 11. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 1 lutego 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja odnosząca się do postulatów dotyczących zawarcia przepisów przejściowych dotyczących postepowań upadłościowych w projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (plik PDF 765 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 393 KB)

 12. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 1 kwietnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zmiany ustawy o grach losowych (plik PDF 678 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 377 KB)

 13. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 18 kwietnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie założeń do ustawy o podatku obrotowym (plik PDF 1.09 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 871 KB)

 14. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 13 kwietnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotyczy obowiązków ewidencyjnych podmiotów zarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku od towarów i usług - VAT, niemających w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności (plik PDF 4.12 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 3.51 MB)

 15. Petycja złożona przez organizację 25 kwietnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub z urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotyczy uszczelniania systemu podatkowego w sferze działań Służby Celnej (plik PDF 369 KB)
  Odpowieź na petycję (plik PDF 1.05 MB).

 16. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 22 kwietnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotyczy podatków i opłat lokalnych (plik PDF 856 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 924 KB)

 17. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej 29 kwietnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zwolnienia stowarzyszenia z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości (plik PDF 153 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 859 KB)

 18. Petycje wielokrotne (17900 szt.), przekazane przez Ministerstwo Rozwoju od dnia 25 kwietnia 2016 r., niezawierające zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotów wnoszących petycje.
  Petycje wielokrotne w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 50 tys.zł (plik PDF 519 KB)
  Zarządzenie dotyczące łącznego rozpatrwania petycji z dnia 3 czerwca 2016 r. Okres oczekiwania na dalsze petycje wyznaczono do dnia 4 lipca 2016 r. (plik PDF 163 KB)
  Petycje wielokrotne w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 10 tys. zł (plik PDF 262 KB)
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej (plik PDF 188 KB)
 19. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 17 maja 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie intermetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca rozważenia możliwości wprowadzenia do ustawy o SKOK przepisu, który nie naruszałby obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przy przekazaniu informacji nią objętej na żądanie Rzecznika Finansowego (plik PDF 513 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF5.01 KB)
 20. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 9 maja 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca podjęcia działań zmierzających do uchylenia ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektorych ustaw (plik PDF 463 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 744 KB)
 21. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 24 czerwca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca umożliwienia składania zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem, zwanego dalej ZAP-3 za posrednictwem platformy ePUAP (plik PDF 156 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 154 KB)
 22. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 29 czerwca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w celu ograniczenia nieprawidłowości na rynku samochodoów używanych (plik PDF 2.47 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 257 KB)
 23. Petycje indywidualne, wpłynęły w formie pisemnej 20 maja 2016 r. oraz 7 czerwca 2016 r., niezawierające zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja nr 1 dotycząca systemu opodatkowania emerytur i rent świadczeniobiorcom mieszkającym poza granicami Polski ( plik PDF 1.29 MB)
  Petycja nr 2 dotycząca systemu opodatkowania emerytur i rent świadczeniobiorcom mieszkającym poza granicami Polski ( plik PDF 1.34 MB)
  Petycja nr 3 dotycząca zmiany sposobu obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (plik PDF 1.44 MB)
  Odpowiedź na petycje (plik PDF 1.03 MB)
 24. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 4 lipca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja zawierająca prośbę o wyjaśnienie sytuacji podmiotów prowadzących działalność rolniczą w zakresie upraw wieloletnich w kontekście opodatkowania podatkiem VAT oraz możliwości ubiegania się o dotację rolno- środowiskową płatności w ramach wsparcia bezpośredniego PROW (plik PDF 1.19 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.46 MB)

 25. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Przesa Rady Ministrów 30 czerwca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca postulatów w zakresie spraw pracowniczych Służby Celnej w związku z tworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (plik PDF 1.13 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 399 KB)

 26. Petycja indywidualna, przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości 17 czerwca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca podjęcia działań legislacyjnych w sprawie VAT od opłat egzekucyjnych (plik PDF 1.70 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.48 MB)

 27. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Przesa Rady Ministrów 11 lipca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca nieprecyzyjnych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (plik PDF 145 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.43 MB)

 28. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej 7 lipca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca planowanych zmian w organizacji służb skarbowych i celnych (plik PDF 772 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.62 MB)

 29. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej 14 lipca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca określenia jednolitego wyglądu faktur ( brak czytelności faktur) (plik PDF 0,99 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.93 MB)

 30. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 20 lipca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca podjęcia działań odnoszących się do sposobu oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych pakowanych w saszetkach (plik PDF 498 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 43.1 KB)

 31. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 9 sierpnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca prośby o wydanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej określającej zasady stosowania zwolnienia dla alkoholu etylowego częściowo skażonego wykorzystywanego do produkcji produktów biobójczych oraz prośby o nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1028) (plik PDF 1.82 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 563 KB)
 32. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 19 lipca 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie podatków od emerytur (plik PDF 1.75 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.36 MB)
 33. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 25 sierpnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca stosowania przez Ministerstwo Finansów art. 30a ust 2a i 2b ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (plik PDF 1.90 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.18 MB)
 34. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 29 sierpnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (plik PDF 10.09 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 478 KB)
 35. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 2 września 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca uwag do rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych środków skażających alkohol etylowy (plik PDF 3.46 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 295 KB)
 36. Petycja indywidualna, przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości 1 września 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca wzmocnienia ochrony konsumentów w kontekście działań instytucji parabankowych zajmujących się udzielaniem pożyczek (plik PDF 1.12 MB)
  Ministerstwo Finansów zwróciło sie z pisemną prośbą o wyrażenie opinii do następujących podmiotów:
  - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  - Związek Banków Polskich
  - Biuro Informacji Kredytowej
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 441KB)
 37. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną 12 września 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (plik PDF 1.17 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 964 KB)
 38. Petycja indywidualna, przekazana faksem 21 września 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca prośby o wydanie interpretacji ogólnej oraz zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne (plik PDF 3.93 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 72.9 KB)
 39. Petycja indywidualna, złożona za pośrednictwem Biura Poselskiego, wpłynęła w formie pisemnej 23 września 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie likwidacji 23% podatku VAT na srebrne monety kolekcjonerskie (plik PDF 437 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 998 KB)
 40. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 11 października 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie podatków i opłat lokalnych (plik PDF 667 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik 875 KB)
 41. Petycja indywidualna, wplynęła w formie pisemnej 1 września 2016 r. niezawierajaca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca uporządkowania i znormalizowania prawa podatkowego dla podatników prowadzących działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży w oparciu o ryczałt ewidencjonowany objęty deklaracją PIT-28 (plik PDF 3.32 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.42 MB)
 42. Petycja indywidualna, wplynęła w formie pisemnej 13 października 2016 r. niezawierajaca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja, której przedmiotem jest propozycja uzupełnienia zeznania podatkowego PIT 37 o nowe pozycje (plik PDF 1.09 MB)
  Załącznik do petycji (plik PDF 319 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 227 KB)
 43. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 18 października 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca podjęcia natychmiastowych działań niezbędnych do dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów (plik PDF 1.12 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.42 MB)
 44.  Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 24 października 2016 r.,niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca zmian w ustawie o finansach publicznych w szczególności art. 286 ustawy (plik PDF 1.09 MB)
  Odpowiedź na petycję  (plik PDF 980 KB)
 45. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 22 września 2016 r., zawierająca zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

  Petycja o podjęcie działań celem usprawnienia wykonywania opracowanej i uchwalonej ustawy z 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego przez podjęcie przez Ministra działań na rzecz publikowania przez Urząd rejestru zawieranych umów przy pomocy Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej - danepublicz.gov.pl (plik PDF 1.43 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 193 KB)

 46. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą mailowa 7 listopada 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie podjęcia działań w celu usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi w Slużbie Celnej (plik PDF 276 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.21 MB)

 47. Petycje wielokrotne (3 szt.), z 21 października 2016 r., niezawierające zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotów wnoszących petycje.
  Petycja w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 10 tys. zł ( plik PDF 500 KB)
  Okres oczekiwania na dalsze petycje wyznaczono do 15 grudnia 2016 r.
  Łącznie wpłynęło 18 petycji.
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej (plik PDF 233 KB)

 48. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 27 października 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca poprawy płynności budżetu państwa poprzez regulację zajęć wierzytelności związanych z obrotem gospodarczym w nowelizacji ustawy o VAT ( plik PDF 2.18 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.41 MB)

 49. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną 29 października 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca niezwłocznego uchwalenia ustawy podnoszącej wysokość kwoty wolnej od podatku (do wysokości 8 tys. zł) (plik PDF 444KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 863 KB)

 50. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą mailowa 10 listopada 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca podjęcia działań w celu zagwarantowania funkcjonariuszom celnym konstytucyjnego prawa do obrony w przypadku przeprowadzenia rozmowy dyscyplinujacej (plik PDF 151 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 3.34 MB)

 51. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 18 listopada 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca wsparcia utworzenia systemu niekomercyjnych Banków Miejskich (plik PDF 812 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 64.4 KB)

 52. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 10 listopada 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zmian w akcyzie i ochrony samochodów kolekcjonerskich (plik PDF 725 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 57.8 KB)

 53. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 23 listopada 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie podjęcia działań prawnych w celu usprawnienia zarządzania wiekiem w Służbie Celnej (plik PDF 334 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.17 MB)

 54. Petycje wielokrotne (13 szt.), pierwsza wpłynęła 4 listopada 2016 r., przekazywane przez różne organy (tj. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rozwoju) niezawierające zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotów wnoszących petycje.
  Petycja w sprawie dokonania zmian legislacyjnych, w celu usunięcia wątpliwości dot. określenia wysokości podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych (plik PDF 358 KB)

  Zarządzono łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielkokrotna) zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje w przedmiotowej sprawie do dnia 16 grudnia 2016 r.
  Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej (plik PF 242 KB)

 55. Petycja indywidualna przekazana przez Ministerstwo Cyfryzacji wpłynęła 18 listopada 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotów wnoszących petycje.
  Petycja w sprawie ochrony danych osobowych ( plik PDF 374 KB)
  Ministerstwo Finansów zwróciło się z pisemną prośbą o wyrażenie opinii do następujących podmiotów:
  - Ministerstwo Cyfryzacji
  - Ministerstwo Sprawiedliwości
  - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  - Związek Banków Polskich
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 717 KB)

 56. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 4 grudnia 2016 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego w Służbie Celnej (plik PDF 2.41 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.84 MB)

 57. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 12 grudnia 2016 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie powołania w Krajowej Administracji Skarbowej (Służbie Celno-Skarbowej) Pełnomocnika Ministra do Spraw Praw Człowieka oraz Lokalnych Pełnomocników do Spraw Człowieka w Izbach Administracji Skarbowej (plik PDF 216 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 262 KB)

 58. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 19 grudnia 2016 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską dotyczącą organizacji i funkcjonowania Służby Celnej (plik PDF 261 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 637 KB)

 59. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 29 grudnia 2016 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie kontroli operacyjnej ( plik PDF 1.96 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2,14 MB)

 60. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 28 grudnia 2016 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu analizę rodzaju zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych na poszczególnych stanowiskach służbowych oraz form w jakich te zadania są realizowane a także uwzględnienie ustawowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej w procesie tworzenia prawa (plik PDF 4.33 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 83.6 KB)

 61. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 9 grudnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie uwag do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie współczynnika wypłacalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (plik PDF 0.97 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.10 MB)

 62. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 15 grudnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja przedstawicieli Aeroklubów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca zwiększenia obciążeń podatkowych aeroklubów w związku w wejściem w życie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (1.48 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.70 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.01.2017 Data publikacji: 20.01.2017 14:17 Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2017 14:53
Autor: Biuro Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót