«Powrót

Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2017 r.

Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2017 r.

Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2017 r.


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Finansów w 2017 r.  (plik PDF  465 KB)

 1. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 11 stycznia 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie przeprowadzenia procesu zmiany (przekształcenia) statusu funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej (ucywilnienia) w sposób ewolucyjny (plik PDF 2.67 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 699 KB)
 2. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w formie pisemnej 20 stycznia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie dokonania zmian legislacyjnych, w celu usunięcia wątpliwości  dotyczących określenia wysokości podatku od nieruchomości, należnego za posadowienie elektrowni wiatrowych na terenie gmin (plik PDF 2.88 MB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 443 KB)

 3. Petycja indywidualna, złożona osobiście 23 stycznia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca wydania przez MF rozporządzenia rozszerzającego rozporządzenie z 22.05.2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów-przychodów podatników podatku dochodowego (plik PDF 1.53 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.93 MB)

 4. Petycja złożona w interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą, przekazana przez Ministerstwo Rozwoju w formie pisemnej 23 stycznia 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja dotycząca prośby o podjęcie działań w celu zmiany uregulowań w zakresie definicji podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług (plik PDF 1.48 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 221 KB)

 5. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezydenta RP m.in. do Ministerstwa Finansów (wpływ do Kancelarii Głównej MF – 27 października 2016 r.) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (wpływ do Kancelarii Głównej MF – 16 listopada 2016 r.), uzupelniona w dniu 21 grudnia 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie sytuacji agentów sektora bankowego (plik PDF 5.76 MB)
  Minister Rozwoju i Finansów zwrócił się z pisemną prośbą o wyrażenie opinii do następujących podmiotów: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisji Nadzoru Finansowego, Zawiązku Banków Polskich.
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 346 KB)

 6. Petycja indywidualna, przekazana droga elektroniczną 3 lutego 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie kosztów uzyskania przychodu plik PDF 384 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.72 MB)

 7. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w formie pisemnej 14 lutego 2017 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  Petycja w sprawie zminy przepisów prawa podatkowego (plik PDF 1.74 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 918 KB)

 8. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 6 lutego 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie ograniczenia działalności pseudobanków udzielających internetowo lichwiarskich pożyczek bez sporządzenia wiarygodnych umów (plik PDF 284 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 83.9 KB)

 9. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 15 lutego 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca zmian w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z pózn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374), które znajdują się w kompetencji Ministra Rozwoju i Finansów (plik PDF 4.19 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.70 MB)

 10. Petycja, wpłynęła w formie pisemnej 17 stycznia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Jednocześnie informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wystąpił o uzupełnienie braków formalnych petycji  w zakresie wyrażenia zgód przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Firm Deweloperskich na złożenie petycji w ich interesie.  Stosowne zgody ww. podmiotów zostały przesłane do Ministerstwa Finansów w dniu 2 marca 2017 r.
  Petycja z apelem o wstrzymanie zapisów legislacyjnych, których efektem będzie likwidacja branży pośrednictwa finansowego (plik PDF 1.66 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.66 MB)

 11. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 16 marca 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zagwarantowania ucywilnianym funkcjonariuszom służby celno - skarbowej prawa do sądu (plik PDF 2.20 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 517 KB)

 12. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 22 lutego 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja zawierająca propozycję zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług polegającą na likwidacji „kaucji gwarancyjnej jako mechanizmu zwalniającego z solidarnej odpowiedzialności – w odniesieniu do towarów, podlegających regulacjom koncesyjnym" (plik PDF 636 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 839 KB)

 13. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 14 marca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie pozostawienia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (plik PDF 720  KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 544 KB)

 14. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 25 marca 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie ustalenia preferencji funkcjonariuszy służby celno - skarbowej co do rodzaju realizowanych zadań oraz miejsca pełnienia służby bądź wykonywania pracy w Krajowej Administracji Skarbowej (plik PDF 712 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 433 KB)

 15. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 3 kwietnia 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie objęcia przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej procesu przekształceń w obszarze statusu funkcjonariuszy służby celno – skarbowej i pracowników osobistym nadzorem (plik PDF 1.96 MB)
  Odpowiedź na petycję ( plik PDF 769 KB)

 16. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 7 kwietnia 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie braku kart zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej oraz konieczności zwiększenia nadzoru w tym obszarze przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (plik PDF 280 KB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.38 MB)

 17. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 15 kwietnia 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie przeprowadzenia przez Ministerstwo Finansów badań poziomu satysfakcji pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej pod kątem oceny procesu wdrożenia Krajowej Administracji Skarbowej(plik PDF 1.24 MB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 526 KB)
 18. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 18 kwietnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kierunku wprowadzenia odliczenia od podatku z tytułu ponoszonych kosztów utrzymania (plik PDF 590 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 955 KB)

 19. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 10 kwietnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie projektu ustawy o zwrocie w naturze niektórych zabytkowych zespołów mieszkalno-parkowych (plik PDF 2.94 MB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 70.4 KB)

 20. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 22 kwietnia 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie przeprowadzenia przez Ministra Rozwoju i Finansów analizy swot, ewentualnie innej podobnej analizy dotyczącej planowanego przez Ministerstwo Finansów procesu ucywilnienia funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej (plik PDF 3.49 MB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 92.0 KB)

 21. Petycje wielokrotne ( 21 sztuk), przekazane w formie elektronicznej przez Ministerstwo Rozwoju od 4 kwietnia 2017 r., niezawierające zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycje w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku (plik PDF2.59 MB)
  Petycje identycznej treści rozpatrywane były już dwukrotnie:
  informacja o ich załatwieniu - zawiadomienie z 27 lipca 2016 r. oraz zawiadomienie z 27 lutego 2017 r. o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej.
  Minister Finansów podjął decyzję o pozostawieniu przedmiotowych petycji bez rozpatrzenia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o petycjach.

 22. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 19 kwietnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie rozważenie możliwości uznania Certyfikatu Audytu Wewnętrznego PIKW, nadawanego absolwentom podyplomowych studiów i zawodowego kursu z zakresu audytu wewnetrznego (plik PDF 212 KB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 72 KB)

 23. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 20 kwietnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja o podjęcie działań w celu uniemożliwienia udzielania kredytów przez banki - również żyrowania pożyczek itp. - poprzez Internet, tj. bez osobistego stawiennictwa w banku i sprawdzenia tam tożsamości osoby ubiegającej się o kredyt (plik PDF 162 KB)

  Minister Rozwoju i Finansów zwrócił się z pisemną prośbą o wyrażenie opinii do następujących podmiotów:  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich.
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.86 MB)

 24. Petycja indywidualna z 27 kwietnia 2017 r., przekazana w formie pisemnej przez Ministerstwo Rozwoju 8 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca propozycji rozważenia przywrócenia w ustawie zapisu umożliwiającego ubieganie się o zwrot VAT przez inwestorów - dotyczącego stosowania przez firmy usług z 8% VAT (plik PDF 671 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 549 KB)

 25. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 12 maja 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie objęcia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej procesu powołania rzeczników dyscyplinarnych w Izbach Administracji Skarbowej oraz Urzędach Celno – Skarbowych osobistym nadzorem (plik PDF 1.02 MB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 707 KB)

 26. Petycja wielokrotna, przekazana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniach od 15 lutego do 20 marca 2017 r.,  niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycje lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie poprawy błędów w tłumaczeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
  Petycja dotycząca artykułu 2-5 Umowy (plik PDF 6.57 MB)
  Petycja dotycząca artykułu 6-9 Umowy (plik PDF 10.7 MB)
  Petycja dotycząca artykułu 10-14 Umowy (plik PDF 11.5 MB)
  Petycja dotycząca arytkułu 20-24 Umowy (plik PDF 14.3 MB)
  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (plik PDF 191 KB)
  Odpowiedź na petycję:
    (plik PDF 222KB)
    (plik PDF 216 KB)
    (plik PDF 214 KB)
    (plik PDF 229 KB)

 27.  Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 17 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca opodatkowania wracających do kraju byłych pracowników ONZ (plik PDF 106 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 396 KB)

 28. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej  7 kwietnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie podjęcia działań polegających na przygotowaniu „wytycznych/procedur" dla urzędów skarbowych z zakresu stosowania przepisów podatkowych, wskazująca również, że przyczyni się to ochronie określonych wartości (ochrona zasady równości podatkowej)(plik PDF 651 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 145 KB)

 29. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej  przez Ministerstwo Rozwoju 2 czerwca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja zawierająca propozycję powołania Polskich Banków (plik PDF 124 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 322 KB)
  Minister Rozwoju i Finansów zwrócił się z pisemną prośbą o wyrażenie opinii do Ministerstwa Rozwoju i Komisji Nadzoru Finansowego.

 30. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej  12 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie prawa do obniżenia podatku należnego w przypadku importu usług (plik PDF 817 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 0.99 MB)

 31. Petycja indywidualna, przekazana w formie pisemnej 2 czerwca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie rozwiązania problemu związanego z brakiem środków na utrzymanie melioracji podstawowej w województwie Pomorskim (plik PDF 2.98 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.80 MB)

 32. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 27 marca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca podjęcia działań mających na celu wypracowanie rozwiązań (interpretacyjnych, legislacyjnych), które w sposób jednoznaczny wyeliminują obecne wątpliwości organizacji pożytku publicznego co do sposobu oraz możliwości dysponowania przez te podmioty danymi podatników, którzy stosownie do postanowień art. 45c ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) oraz art. 21b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, z późn. zm.), wyrazili zgodę na udostępnienie organizacji pożytku publicznego informacji o swoim imieniu, nazwisku i adresie (plik PDF 1.18 MB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.17 MB)

 33. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 2 czerwca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca otwartego interfejsu do sprawdzania statutu podmiotu w VAT (plik PDF 371 KB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 186 KB)

 34. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 23 czerwca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotyczącą utworzenia systemu niekomercyjnych Banków Miejskich Samorządowych (plik PDF 949 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 55.9 KB)

 35. Petycja indywidualna, przekazana w formie pisemnej 10 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca radców prawnych zatrudnionych w organach administracji skarbowej (plik PDF 3.69 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.63 MB)

 36. Petycja indywidualna, przekazana w formie pisemnej 31 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca wprowadzenia zmiany w programie do rozliczania PIT-0, co do kwoty przekazywanej darowizny i podmiotów na rzecz których była przekazana, o zwiększenie kwoty uzyskania przychodu, zmian w zakresie opłaty od posiadania psa (plik PDF 1.76 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.63 MB)

 37. Petycja indywidualna, przekazana w formie pisemnej 29 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie Planu powołania Zespołu ds. potrąceń z wypłat emerytalnych USA (plik PDF 1.48 MB)
  Odpowiedź na petycje (plik PDF 2.31 MB)

 38. Petycja indywidualna, przekazana w formie pisemnej 13 lipca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie ustawy o podatku PIT od osób fizycznych od przychodów uzyskiwanych poza granicami Polski przez obywateli polskich (plik PDF 2.52 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 416 KB)

 39. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 26 lipca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży walut kryptograficznych (plik PDF 261 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.05 MB)

 40. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 4 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie podatku ochrony środowiska naturalnego ( plik PDF 618 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 166 KB)

 41. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 4 maja 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie wprowadzenia podatku sportowego i innego rodzaju (plik PDF 1.22 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik 148 KB)

 42. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 31 lipca 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca podjęcia działań zmierzających do opublikowania zbioru: Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych niezgodnie z Ustawą w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (plik PDF 107 KB)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 191 KB)

 43. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 1 sierpnia 2017 r., nezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotyczącą wprowadzenia różnego rodzaju nowych opłat lokalnych oraz modyfikacji podatków i opłat lokalnych obecnie funkcjonujących (plik PDF 343 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 47 KB)

 44. Petycja złożona w interesie podmiotu trzeciego (grupy 92 osób), przekazana w formie pisemnej 30 maja 2017 r., nezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca zmiany interpretacji przepisów dotyczących złożenia w Urzędzie Skarbowym oświadczenia, że zbywający przed upływem 5 lat nieruchomość, nabytą w l. 2007-2008 spełnia warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej (plik PDF 5.94 MB)
  Uzupełnienie petycji (plik PDF 667 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 3.43 MB)

 45. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 10 lipca 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca podjęcia działań w sprawach pozostających we właściwości Ministerstwa Finansów (plik PDF 1.52 MB)
  W części niedotyczącej Ministra Rozwoju i Finansów petycja przekazana zostanie do NBP i BGK.
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.41 MB)

 46. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 8 sierpnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie stawek w podatku VAT (plik PDF 356 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 464 KB)

 47. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 7 sierpnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez zniesienie wymogu posiadania przez płatnika oryginału certyfikatu rezydencji podatnika (plik PDF 303 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 389 KB)

 48. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 29 sierpnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany ustawy o podatku od osób fizycznych (dotyczy wolnej kwoty od podatku) (plik PDF 1.54 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 659 KB)

 49. Petycja indywidualna, przekazana 30 sierpnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów dot. dopuszczenia do zawodu doradcy podatkowego osób ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych lub ekonomicznych posiadających stosowną praktykę w zakresie stosowania prawa podatkowego (plik PDF 2.92 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik DPF 2.19 MB)

 50. Petycja indywidualna, przekazana elektronicznie 2 sierpnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku ( plik PDF 432 KB)
  Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o petycjach przedmiotowa petycja pozostawiona jest bez rozpatrzenia.
  Petycje identycznej treści rozpatrywane były już trzykrotnie:
  1. Petycje wielokrotne (17900 szt.), przekazane przez Ministerstwo Rozwoju – informacja o ich załatwieniu - zawiadomienie z dnia 27 lipca 2016 r. o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej.
  2. Petycje wielokrotne (łącznie 18 szt.) – informacja o ich załatwieniu zawiadomienie z dnia 27 lutego 2017 r. o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej.
  3. Petycje wielokrotne ( 21 sztuk), przekazane w formie elektronicznej przez Ministerstwo Rozwoju od 4 kwietnia 2017 r., niezawierające zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Minister Finansów podjął decyzję o pozostawieniu przedmiotowych petycji bez rozpatrzenia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o petycjach.

 51. Petycja indywidualna, przekazana elektronicznie 12 lipca 2017 r., zawierająca zgodę na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej art. 17 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (plik PDF 50.5 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 292)

 52. Petycja indywidualna, przekazana 11 września 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie wprowadzenia w 2018 r. progresywnego systemu podatku dochodowego od wynagrodzeń w zależności od wysokości zarobków oraz jednolitego podatku, który ma łączyć PIT oraz składki na ZUS i NFZ (plik PDF 419 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 193 KB)

 53. Petycja indywidualna, przekazana 18 września 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zwolnienia rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia rentowe do 1000 zł brutto ze składek na ZUS oraz z podatku dochodowego PIT (plik PDF 365 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 196 KB)

 54. Petycja indywidualna, przekazana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej 2 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozparującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie propozycji zmian podatkowych wspierających rodziny, w szczególności osoby o niskich dochodach (plik PDF 60 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 208 KB)

 55. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 11 września 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie nowelizacji prawa podatkowego (plik PDF 12 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 724 KB)

 56. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w formie elektronicznej 4 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących zwolnienia od podatku m.in. emerytur (plik PDF 307 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 206 KB)

 57. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w formie elektronicznej 9 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku (plik PDF 60 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 123 KB)

 58. Petycja indywidualna, przekazana przez Ministerstwo Rozwoju 3 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie progów podatkowych (plik PDF 1.50 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.41 MB)

 59. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 4 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja z prośbą o objęcie planowanym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku na rok 2018 osób niepełnosprawnych (plik PDF 434 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 774 KB)

 60. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 23 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja przekazana w czynie społecznym dotycząca  - podatków i opłat lokalnych (plik PDF 700 KB)
  Odpowiedź na petycję ( 1.36 MB)

 61. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 27 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca nowelizacji ustawy w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów ( przychodów )z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (plik PDF 445 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 724 KB)

 62. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 20 września 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie przywrócenia obowiązkowego certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych (plik PDF 660 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 919 KB)

 63. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 26 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie  nowelizacji rozporządzenia dotyczącego umorzonych czynszów za lata wcześniejsze (plik PDF 628)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF175 KB)

 64. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 24 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie likwidacji podatku dochodowego od niskiej emerytury (plik PDF 225 KB)
  Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123), ww. petycję pozostawia się bez rozpatrzenia (brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję).

 65. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 20 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie bezpieczeństwa internetowego (plik PDF 757 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.41 MB)

 66. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 16 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie propozycji zmian dotyczących samorządu zawodowego doradców podatkowych (plik PDF 5.71 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 3.55 MB)

 67. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektronicznej 11 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie kontroli osób, hoteli, klubów nocnych oraz dyskotek (plik PDF 620 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 422 KB)

 68. Petycja indywidualna, przekazana przez Biuro RPO w formie elektronicznej 31 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie nowelizacji Ustawy /Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017r.w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów ( przychodów )z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (plik PDF 591 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 175 KB)

 69. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Sejmu w formie elektronicznej 31 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja wniosek o Nowelizację Ustawy /Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017r.w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów ( przychodów )z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (plik PDF 1.03 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 175 KB)

 70. Petycja indywidualna, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, KPRM w formie elektronicznej 2 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja z wnioskiem o Nowelizację Ustawy /Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017r.w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów ( przychodów )z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (plik PDF 0.97 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 175 KB)

 71. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 10 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie wprowadzenia przepisu dotyczącego bezpłatnych ceremonii pogrzebowych (plik PDF 412 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 547 KB)

 72. Petycje wielokrotne ( 21 sztuk), przekazane w formie elektronicznej 10 listopada 2017 r., niezawierające zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulujących ulgę rehabilitacyjną poprzez uwzględnienie w nich podwyższenia kwoty renty socjalnej (plik PDF 263 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 469 KB)

 73. Petycje indywidualne 5 szt. o tej samej treści, przekazane w formie elektronicznej 13 listopada 2017 r., niezawierające zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie skutków ewentualnego nieuwzględnienia podwyższenia renty socjalnej w limicie odliczeń (9120 zł) (plik PDF 263 KB)
  Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123), ww. petycje pozostawia się bez rozpatrzenia (brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotów wnoszących petycje).

 74. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 14 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (plik PDF 605 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 781 KB)

 75. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 26 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie opodatkowania dochodów z pracy dodatkowej (plik PDF 125 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 166 KB)

 76. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 31 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty umorzenia zadłużenia z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego (plik PDF 3.10 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 467 KB)

 77. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej 2 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie finansów publicznych JST (plik PDF 1.37 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 993 KB)

 78. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 25 sierpnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie rozważenie możliwości przygotowania rządowego projektu i nowelizacji Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych z dnia 05.11.2009 r. ( z późn. zm.) w części dotyczącej zapisów art. 38 ustawy, z uwagi na ich obecne niedostosowanie do potrzeb indywidualnych programów budowy kapitału i zarządzania ryzykiem kas (plik PDF 363 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 194 KB)

 79. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 21 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja z propozycją rozpatrzenia sprawy obłożenia 80-procentowym podatkiem osób pobierających powyżej 4 tys. zł emerytury i dorabiających w innej pracy (plik PDF 468 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 962 KB)

 80. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej  24 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zatrudniania osób (plik PDF 730 KB)
  Odpowiedź na na petycję (plik PDF 466 KB)

 81. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej  2 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie pracowników (członków rodziny)  pracy na czarno (plik PDF 753 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 466 KB)

 82. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej  16 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca wprowadzenia zmian w § 2 rozporządzeniu MRiF z 27.02.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) (plik PDF 414)

  Odpowiedź na petycję (plik PDF 673 KB)

 83. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej  6 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja przeciwko krzywdzącej polityki podatkowej - dot. kwestionowania przez urzędy skarbowe odliczenia przez wnioskodawcę od dochodów chorego wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej (plik PDF 1.08 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.76 MB)

 84. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej 15 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie skutków ewentualnego nieuwzględnienia podwyższenia renty socjalnej w limicie odliczeń w podatku dochodowym w 2017 r. (plik PDF329 KB)
  Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123), ww. petycję pozostawia się bez rozpatrzenia (brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję).

 85. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej 10 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja - prośba o przeanalizowanie możliwości wykreślenia z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT ostatniej pozycji z tabeli załącznika nr 14 z symbolem PKWiU 43.99.90.0 (plik PDF 3.52 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.43 MB)

 86. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie elektornicznej 26 października 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie agencji finansowych (plik PDF 661 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.69 MB)

 87. Petycja indywidualna, przekazana przez MRPiPS w formie pisemnej 24 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie przywrócenia w podatku PIT ulgi remontowej (plik PDF 692 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 776 KB)

 88. Petycja indywidualna, przekazana w formie pisemnej 1 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów w zakresie zaświadczeń banku o spłacie kredytu (plik PDF  455 KB)
  Ministerstwo Finansów  zwróciło się o wyrażenie opinii w sprawie postulatów zawartych w  petycji do następujących instytucji:
  Komisja Nadzoru Finansowego,
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  Rzecznik Finansowy.
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 923 KB)

 89. Petycja indywidualna, przekazana w formie elektronicznej 27 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petcja w sprawie zniesienia obowiązkowego opodatkowania emerytur wysyłanych do Polski z USA (plik PDF 487 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 407 KB)

 90. Petycja indywidualna, przekazana w formie pisemnej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejelektronicznej 4 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja  w sprawie zmiany przepisów ustawy PIT w zakresie ulgi internetowej(plik PDF 688 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 266 KB)

 91. Petycja indywidualna, przekazana w pisemnej 7 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zmiany przepisów w zakresie obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w VAT oraz momentu uznania przychodu i kosztu w PIT i CIT (plik PDF 1.90 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 2.42 MB)

 92. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej 12 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie nieprzywracania certyfikatów księgowych (plik PDF 1.27 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 969 KB)

 93. Petycja indywidualna, przekazana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy piśmie z 18 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozparującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie zniesienia podatku PIT od emerytur nieprzekraczających 2 tys.zł (plik PDF 1.22 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.30 MB)

 94. Petycja indywidualna, przekazana przez posła na Sejm RP Pana Mirosława Pampucha  przy piśmie z dnia 15 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozparującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca stałej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z Internetu (plik PDF 767 KB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 793 KB)

 95. Petycja indywidualna, przekazana drogą elektroniczną 18 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozparującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie uregulowania sytuacji prawnej związanej z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych w działalności gospodarczej na rynku kryptowalut (plik PDF 3.97 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 489 KB)

 96. Petycja indywidualna, przekazana drogą elektroniczną 20 listopada 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozparującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w sprawie nowelizacji ustawy prawo bankowe w zakresie wymogu uzasadnienia odmowy przyznania kredytu (plik PDF 242 KB)
  Minister Finansów zwrócił się z pisemną prośbą o wyrażenie opinii do:  Komisji Nadzoru Finansowego.
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.73 MB)

 97. Petycja indywidualna, przekazana 4 grudnia 2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozparującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja w w sprawie okresowego zawieszenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzonych odsetek od kredytu związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez osoby fizyczne (plik PDF 1.03 MB)
  Odpowiedź na petycję (plik PDF 1.61 MB)

 98. Petycja indywidulana, przekzana 15 grudnia 2017 r. niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie inetrnetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca rozwiązań systemowych w zakresie podatków - dochodowy, akcyzowy (plik PDF 374 KB)
  Ww. petycję pozostawia się bez rozpatrzenia w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych (brak pełnomocnictwa)

 99. Petycja indywidualna przekazana 19 grudnia  2017 r., niezawierająca zgody na publikację petycji z podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego.
  Petycja dotycząca rozwiązań systemowych zwiększających dochody budżetu , zmniejszających wydatki lub regulujących działalność instytucji rządowych  podatek katastralny, rolny, podatki opłaty lokalne, wspólne rozliczanie małżonków (plik PDF 1.08 MB)
  Minister Finansów na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123, z późn. zm.) zawiadomił wnoszącego o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 grudnia 2017 r.

   

 

 

 

 

 

 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.01.2017 Data publikacji: 20.01.2017 14:18 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2018 09:35
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
«Powrót