Praca w wywiadzie skarbowym

  Praca w wywiadzie skarbowym

  Praca w wywiadzie skarbowym

  Osoby zainteresowane pracą w wywiadzie skarbowym zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.   
   
  Wywiad skarbowy to wyodrębnione komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej realizujące czynności operacyjno-rozpoznawcze polegające na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej, w tym o podmiotach, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego. 
   
  Zadania i uprawnienia wywiadu skarbowego określone zostały w rozdziale 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r., Nr 41, poz. 214 z późn. zm.). 
   
  Miejsca świadczenia pracy:
   
  Wymagania formalne dla kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym 
   
  Pracę w wywiadzie skarbowym - zgodnie z art. 42f ustawy o kontroli skarbowej - może podjąć osoba, która:
  1. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych; 
  2. ma nieposzlakowaną opinię i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 
  3. posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować; 
  4. daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym
   
  Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o pracę w wywiadzie skarbowym prowadzone jest na zasadach określonych w art. 42i ustawy o kontroli skarbowej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1500). 
   
  Etapy postępowania kwalifikacyjnego: 
  1. przyjęcie podania o przyjęcie do pracy, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
  2. rozmowa kwalifikacyjna;
  3. postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy;
  5. badanie psychologiczne i psychofizjologiczne.
  Dokumenty:
  1. pisemne podanie o przyjęcie do pracy w wywiadzie skarbowym; 
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy, trzy aktualne fotografie, 
  3. świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, 
  4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, 
  5. posiadane poświadczenie bezpieczeństwa lub wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych, 
  6. inne dokumenty, jeśli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów, 
  należy przesłać pocztą na adres: 
   
  Dyrektor Departamentu Wywiadu Skarbowego
  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
   
  koniecznie z dopiskiem: „Do rąk własnych"
   
  Przesłane dokumenty zostaną poddane wstępnej weryfikacji, która uwzględniać będzie wymogi formalne oraz preferencje i predyspozycje kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym. Oferty niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie zostaną rozpatrzone i nie będą poddane dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.
   
  Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.10.2012 Data publikacji: 19.10.2012 10:42 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 09:37
  Autor: Departament Wywiadu Skarbowego Osoba publikująca: MIN TOR Osoba modyfikująca: MIN TOR
  Rejestr zmian