«Powrót

Wszczęcie egzekucji

Wszczęcie egzekucji

Wszczęcie egzekucji

Zgodnie z art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.) organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. W przypadku zobowiązań podatkowych wierzycielem pozostaje organ podatkowy. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, obowiązany jest natomiast do sprawdzenia dopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz wymogów w zakresie zgodnego z prawem wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku udzielania pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.) podstawą wszczęcia egzekucji administracyjnej jest jednolity tytuł wykonawczy lub zagraniczny tytuł wykonawczy.

Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:

  1.   doręczenia zobowiązanemu odpisu lub wydruku tytułu wykonawczego lub
  2.   doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu lub wydruku tytułu wykonawczego.

Wzory tytułów wykonawczych:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.09.2017 Data publikacji: 11.09.2012 09:36 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018 10:34
Autor: Marcin Andrzejak Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
Rejestr zmian
«Powrót