«Powrót

Zawieszenie i umorzenie postępowania

Zawieszenie i umorzenie postępowania

Zawieszenie i umorzenie postępowania

Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w całości lub w części:

 • w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych,
 • w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego,
 • w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego,
 • na żądanie wierzyciela,
 • w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

W sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny wydaje postanowienie, na które zobowiązanemu przysługuje zażalenie.

Umorzenie postępowania ma miejsce w przypadkach gdy:

 • obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
 • obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał,
 • egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązków wynikających z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa,
 • zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego,
 • w razie śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z jego osobą,
 • jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu,
 • postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania,
 • zażądał tego wierzyciel,
 • w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Postępowanie egzekucyjne może być również umorzone w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.09.2012 Data publikacji: 11.09.2012 09:42 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2017 14:28
Autor: Marcin Andrzejak Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
Rejestr zmian
«Powrót