«Powrót

Program Fiscalis

Program Fiscalis

Program Fiscalis

Fiscalis 2020 to program działań na rzecz poprawy skuteczności systemów podatkowych w Unii Europejskiej, został powołany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1286/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

Program, jako narzędzie wspomagające kształtowanie i realizację ogólnej polityki podatkowej na poziomie Unii Europejskiej, koncentruje się na działaniach wzmacniających ramy dla administracji podatkowych w celu skutecznej walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, zmniejszania kosztów administracyjnych i eliminowania przeszkód podatkowych na rynku wewnętrznym, w szczególności w następujących obszarach:

 • spójne wdrażanie unijnego prawa dotyczącego podatków (lepsze zrozumienie unijnego - prawa w dziedzinie podatków),
 • zapewnienie wymiany informacji i wspieranie współpracy administracyjnej (wspieranie i doskonalenia procedur administracyjnych oraz wymianie i rozpowszechnianiu dobrych praktyk administracyjnych),
 • obniżanie kosztów przestrzegania przepisów dla podatników;
 • zapobieganie przypadkom podwójnego opodatkowania,
 • wspieranie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym,
 • podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji urzędników podatkowych.

Obowiązkiem państw uczestniczących w Programie jest zapewnienie udziału we wspólnych działaniach szkoleniowych, urzędników o odpowiednim profilu i stosownych kwalifikacjach, w tym umiejętnościach językowych.

Działania realizowane w ramach Programu Fiscalis 2020 koncentrują się na wszystkich podatkach zharmonizowanych na poziomie unijnym oraz innych podatkach w zakresie istotnym z punktu widzenia rynku wewnętrznego i współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi.

W celu realizacji Programu, Komisja Europejska przyjmuje corocznie „Program Pracy", w którym określa się obszary, w ramach których można organizować poszczególne działania.
W ramach Programu, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, polskiej administracji skarbowej i celnej mogą uczestniczyć m.in. w następujących działaniach wspólnych:

 • seminariach i warsztatach;
 • grupach roboczych;
 • wizytach roboczych;
 • kontrolach wielostronnych

W ramach Programu finansowane są również infrastruktury informatyczne oraz systemy informatyczne w skład których wchodzą:

 1. wspólna sieć łączności / wspólny system połączeń (CCN/CSI – CCN2), CCN-Mail3, most dla CSI, HttpBridge, protokół zezwalający na dostęp do katalogów adresowych LDAP w CCN i narzędzia powiązane, portal sieci CCN, monitorowanie CCN;
 2. systemy pomocnicze, w szczególności narzędzie do konfigurowania aplikacji dla CCN, narzędzie do sprawozdawczości na temat działań (Activity Reporting Tool, ART2), zarządzanie elektroniczne projektami online przez TAXUD (Taxud Electronic Management of Project Online, TEMPO), narzędzie służące do zarządzania usługami (Service Management Tool, SMT), system zarządzania użytkownikami (User Management System, UM), system BPM, tablica wskaźników dostępności (availability dashboard) i AvDB, portal zarządzania usługami informatycznymi, zarządzanie kartotekami i dostępem użytkownika,
 3. platforma wymiany informacji i komunikacji (Programme information and communication space, PICS);
 4. systemy odnoszące się do VAT, w szczególności system wymiany informacji o VAT (VIES) i dotyczący zwrotu VAT, w tym wstępna aplikacja VIES, narzędzie monitorowania VIES, system statystyki podatkowej, VIES-on-the- web, narzędzie do konfigurowania VIES-on-the-web, narzędzia do testowania systemu VIES i systemu zwrotu VAT, algorytmy numeru identyfikacyjnego VAT, wymiana formularzy elektronicznych VAT, VAT na e-usługi (VoeS); narzędzie do testowania VoeS, narzędzie do testowania e- formularzy VAT, system punktów kompleksowej obsługi (MoSS);
 5. systemy związane z windykacją, w szczególności formularze elektroniczne służące do windykacji roszczeń, formularze elektroniczne służące jako jednolity tytuł wykonawczy umożliwiający egzekucję (UIPE) oraz jako jednolity formularz powiadomienia (UNF);
 6. systemy związane z podatkami bezpośrednimi, w szczególności system opodatkowania dochodów z oszczędności, narzędzie do testowania systemu opodatkowania dochodów z oszczędności, e-formularze dotyczące podatków bezpośrednich, numer identyfikacji podatkowej TIN-on-the-web, wymiany informacji zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 2011/16/UE ( 1 ) oraz związane z tym narzędzia do testowania;
 7. inne systemy związane z podatkami, w szczególności baza danych dotyczących podatków w Europie (TEDB);
 8. systemy związane z akcyzą, w szczególności system wymiany danych dotyczących akcyzy (SEED), system przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS), formularze elektroniczne MVS, aplikacja do testowania (TA);
 9. inne systemy centralne, w szczególności obowiązujący w państwach członkowskich system łączności i wymiany informacji w obszarze podatków (TIC), samoobsługowy system do testowania (SSTS), system związany ze statystyką w dziedzinie podatków, centralna aplikacja do celów formularzy internetowych, system usług centralnych / informacji zarządczej w zakresie akcyzy (CS/MISE).

Dodatkowe informacje na temat Programu Fiscalis można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 15:24 Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2017 14:03
Autor: Arkadiusz Wieczorek Osoba publikująca: Arkadiusz Wieczorek Osoba modyfikująca: Michał Modzelewski
«Powrót