«Powrót

Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289, z późn. zm) stanowi transpozycję dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z dnia 31.03.2010, str. 1).

Określone w niej zasady dotyczą udzielania wzajemnej pomocy przez Rzeczpospolitą Polską, państwa członkowskie oraz państwa trzecie przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz wykorzystywania informacji otrzymanych w ramach udzielania wzajemnej pomocy do celów innych niż dochodzenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

Przewidywane w ustawie formy pomocy:

  • udzielanie informacji bez wniosku i na wniosek,
  • powiadamianie zainteresowanego podmiotu o decyzji, postanowieniu, orzeczeniu lub innym dokumencie jego dotyczącym,
  • prowadzenie egzekucji lub dokonanie zabezpieczenia należności pieniężnych wymienionych w art. 2  powołanej ustawy,
  • udział urzędnika państwa członkowskiego.

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1356);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego (Dz. U. poz. 300);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych (Dz. U. poz. 1295).

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych, wnioski o udzielenie pomocy kierowane do państw członkowskich, jednolite formularze służące do powiadomienia i jednolite tytuły wykonawcze sporządza się z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Aplikacja do obsługi elektronicznych formularzy XML obowiązujących od 1 czerwca 2016 r.:

pobierz (87 MB)

Aplikacja do obsługi elektronicznych formularzy XML obowiązujących od 16 października 2017 r.:

pobierz (87 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.09.2012 Data publikacji: 11.09.2012 07:44 Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2017 13:10
Autor: Marcin Andrzejak Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Michał Modzelewski
Rejestr zmian
«Powrót