Program PUESC

Program PUESC

Program PUESC

 

Program Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych uruchomiony został przez Ministra Rozwoju i Finansów jako kontynuacja Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej uruchomionego w 2015 r.

Program PUESC przewiduje modernizację Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) poprzez budowę nowych i modernizację jego dotychczasowych komponentów, w tym m.in. modernizację portalu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (puesc.gov.pl) udostępnianego z wykorzystaniem funkcjonalności komponentu SISC SEAP (Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu).

W ramach Programu PUESC planowane jest wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług związanych z:

  • dokonywaniem odprawy celnej – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych oraz konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie, przy jednoczesnym wsparciu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku;
  • przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz współczesnymi standardami technologicznymi, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej;
  • obsługą administracyjną klienta m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej.

W ramach Programu PUESC dostarczone zostaną e-usługi, których celem będzie usprawnienie procesów realizowanych przez klientów Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze celnym i akcyzowym w zakresie odprawy granicznej, odprawy celnej oraz obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie i poszerzenie zakresu spraw, które będą mogły być obsłużone w formie elektronicznej.

Lp.

Nazwa usługi

Definicja usługi

1.

Cyfrowa granica

Usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem.

2.

Awizacja

Usługa umożliwiająca klientowi awizację zamiaru pojawienia się na granicy wraz z przekazaniem wyprzedzających danych o osobach i towarach w celu wstępnego przygotowania odprawy i skrócenia czasu oczekiwania na przejściu granicznym, jak również ponownego wykorzystania przekazanych danych w kolejnych procesach obsługi celnej.

3.

Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą

Usługa polegająca na zapewnieniu mechanizmów wymiany i re-używalności danych pomiędzy KAS a Partnerami KAS oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta.

4.

Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC

Usługa umożliwiająca klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów UKC.

5.

Rozliczanie procedur specjalnych

Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewniająca organom KAS zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych.

6.

e-Decyzje

Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC

7.

e-Banderole

Usługa polegająca na elektronicznej obsłudze klienta w zakresie obsługi procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol).

8.

e-Przemieszczanie

Usługa umożliwiająca klientowi przemieszczanie wyrobów podlegających akcyzie z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów.

9.

e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych

Usługa umożliwiająca klientowi wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego przy rejestracji samochodu osobowego.

10.

e-Dokumenty

Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC.

11.

e-Płatności

Usługa umożliwiająca klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym.

 

Program PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE, oraz działających w obszarze akcyzowym. Z produktów dostarczanych w ramach Programu skorzystają wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują na obszarze kraju procesy celne, przedsiębiorcy i osoby fizyczne przekraczający granicę zewnętrzną UE, jak też przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu samochodów osobowych oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy.

Zakłada się osiągnięcie poprawy efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. W ramach Programu PUESC realizowane będą założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) oraz Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Efektem uruchomionych usług świadczonych drogą elektroniczną będzie zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji przez klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej (przedsiębiorców i obywateli) ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw elektronicznie bądź przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z Krajową Administracją Skarbową, zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

W sierpniu 2017 r. złożony został do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o dofinansowanie Programu PUESC ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" w ramach II osi priorytetowej.  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w tym konkursie informując, że do dofinansowania wybrany został projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)".

Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia  31 stycznia 2021 r. zgodnie z porozumieniem o jego dofinansowanie ze środków POPC, podpisanym przez Ministra Rozwoju i Finansów z Dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) realizowana będzie z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych, z którymi planowane jest podpisanie kontraktów na budowę i modernizację komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych oraz hurtowni danych.

 

Dotychczas ogłoszone postępowania w ramach realizacji Programu PUESC:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.11.2016 Data publikacji: 30.11.2016 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2018 15:48
Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Małgorzata Wiaderna