«Powrót

Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów o KAS

Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów o KAS

Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów o KAS

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 9 sierpnia 2017 r. ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) umożliwiając ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyznaczenie innego, niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organu do prowadzenia w systemie teleinformatycznym Rejestru Zastawów Skarbowych. Wyznaczając organ do prowadzenia tego rejestru, Minister Rozwoju i Finansów musi mieć na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz procesów wymiany informacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami.

W wyniku zmiany art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Uprzednio wydaną opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Wprowadzona tą ustawą zmiana usprawni działanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów.

Komunikat na stronie Prezydenta RP: Nowe ustawy z podpisem Prezydenta RP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

«Powrót