«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:

  • dochody - 323,3 mld zł, tj. 99,3 %
  • wydatki - 325,7 mld zł, tj. 84,6 %
  • deficyt - 2,4 mld zł tj. 4,1 %

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2017 r.

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - listopad  2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie,  tj. 13,9% r/r.
Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - listopad 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 20,3% r/r (tj. ok. 24,7 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,6% r/r (tj. ok. 3,7 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 12,9% r/r (tj. ok. 3,1 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-XI 2017 r. wyniosły 4,0 mld zł, tj. 100,9% planu.

W okresie styczeń - listopad 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 32,0 mld zł i było niższe o 6,7 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym.  W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - listopad 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 325,7 mld zł tj. 84,6 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 % planu.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - listopad roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,2 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - listopad br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń -  listopad roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8,7 mld zł i ok. 1,0 mld zł). W przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń – listopad 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostały rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie w wys. 9,6 mld zł.

 

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.
 

«Powrót