«Powrót

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Komisja Nadzoru Audytowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Numer wpisu

Pełna nazwa jednostki audytorskiej

 

1

 

KPMG LLP

 

 

Skrócona nazwa jednostki audytorskiej

nie dotyczy

Adres siedziby jednostki audytorskiej

333 Bay Street, Suite 4600, Toronto, ON M5H 2S5, Kanada

Forma organizacyjno-prawna

spółka komandytowa

Nazwiska, imiona i adresy służbowe właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych

Nazwiska, imiona i adresy służbowe właścicieli lub wspólników (plik pdf 923 KB)

Nazwiska, imiona i adresy służbowe członków zarządu (plik pdf 28 KB)

Nazwiska, imiona i adresy służbowe członków organów nadzorczych (plik pdf 31 KB)

Nazwiska i imiona biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostce audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób, którzy zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, oraz numery w rejestrach nadane tym biegłym rewidentom przez organy rejestrujące z państw trzecich albo innych państw Unii Europejskiej oraz nazwy tych organów

Peter Henry

Shane Doig

Steven Douglas

Murray Suey

Petre Kotev

 

(ze względu na przepisy prawa kanadyjskiego brak jest możliwości podania numeru w rejestrze nadanego przez organ rejestrujący w Kanadzie oraz nazwy organu)

Adresy oddziałów jednostki audytorskiej

Adresy oddziałów jednostki audytorskiej (plik pdf 41 KB)

Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z jednostką audytorską lub wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne

Informacja o członkostwie w sieci (plik pdf 160 KB)

Wykaz nazw i adresów podmiotów w sieci jest dostępny po wybraniu opcji "Lokalizacje" na stronie internetowej www.kpmg.com .

Adres strony internetowej jednostki audytorskiej

www.kpmg.ca

Numer w rejestrze nadany jednostce audytorskiej przez organ rejestrujący z państwa trzeciego albo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej oraz nazwa tego organu

Nr wpisu do rejestru: 10109 - Kanadyjska Rada Odpowiedzialności Publicznej (ang. Canadian Public Accountability Board) w Kanadzie

Nr wpisu do rejestru: 5034 – Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (fr. Commission de Surveillance du Financier Secteur) w Luksemburgu

Nr wpisu do rejestru: 205001800 - Rada Biegłych Rewidentów (niem. Wirtschaftsprüferkammer) w Niemczech

Nr wpisu do rejestru: 12/12724 - Władza Nadzoru Finansowego (norw. Finanstilsynet) w Norwegii

Nr wpisu do rejestru: 0085 - Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych (ang. Public Company Accounting Oversight Board) w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Nr wpisu do rejestru: CA1038 - Rada Nadzoru Zawodowego (ang. Professional Oversight Board) w Wielkiej Brytanii

Nazwa spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, na rzecz której jednostka audytorska zamierza przeprowadzać lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowego

Serinus Energy Inc.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.05.2013 Data publikacji: 13.05.2013 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 14:02
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót