Skład Komisji i informacje ogólne

  Skład Komisji i informacje ogólne

  Skład Komisji i informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
  Nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta został ustanowiony w Polsce w 2009 r. w wyniku implementacji dyrektywy 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Nowy system nadzoru zastąpił dotychczasowy nadzór o charakterze formalno-prawnym sprawowany przez Ministra Finansów.
  Komisja Nadzoru Audytowego jest kadencyjnym organem administracji publicznej, niezależnym w swoim działaniu, kolegialnym, finansowanym z budżetu państwa. Kadencja Komisji trwa 4 lata, obecna kadencja rozpoczęła się 2 lipca 2013 r.

  Status prawny

  Komisja Nadzoru Audytowego działa na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. 2016, poz. 1000) (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Komisja jest organem odpowiedzialnym za wykonywanie zadań przewidzianych w rozporządzeniu nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w takim zakresie, w jakim ich realizacja nie wymaga uzupełniających przepisów krajowych.

   

  Misja

  Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach, Komisja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

  Komisja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzanie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych w szczególności kluczowych jednostek gospodarczych.

   

  Wizja

  Komisja Nadzoru Audytowego koncentruje swoje działania na budowie zaufania do informacji finansowej.
  Działając w interesie publicznym Komisja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych.
  W ten sposób Komisja Nadzoru Audytowego przyczynia się do ochrony interesów inwestorów, prawidłowości działalności kluczowych jednostek gospodarczych oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
   

  Organizacja

  Komisja działa na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi Przewodniczący oraz w trybie obiegowym, z tym że podejmowanie uchwał następuje na posiedzeniach. Zgodnie z ustawą posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Obsługę merytoryczną i administracyjną Komisji zapewnia Biuro KNA, pracownicy Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów.

   

  Skład
  W skład Komisji Nadzoru Audytowego II kadencji, w latach 2013 – 2017, wchodzą następujące osoby:

  Członkowie:

  Obowiązki sekretarza Komisji wykonuje Pani Ewelina Jasnowska.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2017 14:13
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian