Skład Komisji i informacje ogólne

  Skład Komisji i informacje ogólne

  Skład Komisji i informacje ogólne

  Informacje ogólne
  Do 5 czerwca 2009 r. formalny nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i nad samorządem biegłych rewidentów sprawował Minister Finansów. Nadzór ten wymagał wielokierunkowych zmian dostosowujących jego zasady działania do wymogów Dyrektywy 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, która nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek stworzenia m.in. niezależnego systemu nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (tj. firm audytorskich).
  Od 6 czerwca 2009 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2011, poz. 1011 i 1844), istnieje w Polsce nowy system nadzoru publicznego nad zawodem biegłego rewidenta i działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dostosowany do wymogów ww. Dyrektywy. W ramach tego systemu nadzoru została utworzona Komisja Nadzoru Audytowego. Jest to kadencyjny organ administracji publicznej, niezależny w swoim działaniu, kolegialny, finansowany z budżetu państwa. W odróżnieniu od nadzoru sprawowanego dotychczas przez Ministra Finansów, nowopowstały organ posiada znacznie szerszy niż dotychczas zakres kompetencji oraz instrumentów nadzorczych i kontrolnych.


  Status prawny
  Komisja Nadzoru Audytowego działa na mocy art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1011 i 1844) (plik pdf 358 KB) .

  Organizacja
  Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego trwa 4 lata. Komisja działa na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi Przewodniczący oraz w trybie obiegowym, z tym że podejmowanie uchwał następuje na posiedzeniach. Zgodnie z ustawą posiedzenia Komisji mają odbywać się co najmniej raz w miesiącu, jednak ze względu na dużą ilość zadań planuje się odbywanie tych posiedzeń przynajmniej co 3 tygodnie. Obsługę merytoryczną i administracyjną Komisji zapewnia Biuro KNA, pracownicy Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

  Skład
  W skład Komisji Nadzoru Audytowego II kadencji, w latach 2013 – 2017, wchodzą następujące osoby:

  Członkowie:

  Obowiązki sekretarza Komisji wykonuje Pani Ewelina Jasnowska.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2016 09:40
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
  Rejestr zmian