Współpraca z państwami trzecimi

Współpraca z państwami trzecimi

Współpraca z państwami trzecimi

Współpraca z państwami trzecimi

• Równoważność systemów nadzoru publicznego w niektórych państwach trzecich i terytoriach trzecich

W dniu 19 stycznia 2011 r. KE podjęła decyzję (plik pdf 757 KB) w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji obejmujących biegłych rewidentów i firmy audytorskie, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i firm audytorskich z niektórych państw trzecich w UE.

 W dniu 13 czerwca 2013 r. KE podjęła decyzję  (plik pdf 744 KB) zmieniającą decyzję z dnia 19 stycznia 2011 r.

W dniu 14 lipca 2016 r. KE podjęła decyzję (plik pdf 325 KB) w sprawie równoważności stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji obejmujących biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

W dniu 25 lipca 2016 r. KE podjęła decyzję  (plik pdf 323 KB) zmieniającą decyzję z dnia 19 stycznia 2011 r.

Zgodnie z powyższymi decyzjami za równoważne z rozwiązaniami przyjętymi w UE zostały uznane systemy nadzoru, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji w następujących państwach trzecich i terytoriach trzecich: Abu Dabi, Australia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Mauritius, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Singapur, Stany Zjednoczone (czasowo do dnia 31 lipca 2022 r.), Szwajcaria, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey i Wyspa Man.

Powyższe decyzje umożliwiają Komisji Nadzoru Audytowego ewentualne odstąpienie na zasadzie wzajemności od obowiązku rejestracji biegłych rewidentów i podmiotów z danych państw trzecich i terytoriów trzecich. Warunkiem zastosowania wyłączenia jest zawarcie dwustronnego porozumienia z organem nadzoru z państwa trzeciego lub terytorium trzeciego w celu zapewnienia wzajemności stosowania wyłączenia. Do chwili obecnej nie zostało zawarte żadne tego typu porozumienie (więcej patrz zakładka Rejestracja).

Ponadto, powyższe decyzje KE wyznaczają okres przejściowy dla biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z grupy państw trzecich (Bermudy, Egipt, Kajmany, Rosja).

Zgodnie z ww. decyzjami Komisja Nadzoru Audytowego jest zobowiązana nie stosować wymogu dotyczącego wpisu do rejestru i wpisu na listę w odniesieniu do biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z wyznaczonej grupy państw trzecich, które przeprowadzają badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od 2 lipca 2010 r. do 31 lipca 2018 r. spółek zarejestrowanych w państwie trzecim, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem zastosowania wyżej opisanego wyłączenia jest przedłożenie Komisji Nadzoru Audytowego przez zainteresowanych biegłych rewidentów lub podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wymaganych ww. decyzją KE informacji (więcej patrz zakładka Rejestracja).


• Przekazywanie dokumentacji rewizyjnej i innych dokumentów organom nadzoru publicznego w państwie trzecim

Zgodnie z art. 47 dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych właściwe organy państw członkowskich UE mogą zezwolić na przekazanie właściwym organom państwa trzeciego dokumentacji roboczej z badania lub innych dokumentów będących w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich jedynie pod warunkiem uznania adekwatności tych organów państwa trzeciego przez Komisję Europejską i istnienia opartych o zasadę wzajemności porozumień roboczych pomiędzy właściwymi organami państwa trzeciego, a właściwymi organami danych państw członkowskich UE.

W dniu 5 lutego 2010 r. KE podjęła decyzję (plik pdf 734 KB), w której uznała za adekwatne organy nadzoru publicznego w Kanadzie, Japonii i Szwajcarii.

W dniu 21 czerwca 2016 r. KE podjęła decyzję (plik pdf 347 KB), w której uznała za adekwatne organy nadzoru publicznego w Brazylii, Guernsey, Indonezji, Jersey, Korei Południowej, Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju, Malezji, Republice Południowej Afryki, Tajlandii, Tajwanie i na Wyspie Man.

W dniu 14 lipca 2016 r. KE podjęła decyzję (plik pdf  334 KB), w której przedłużyła uznanie za adekwatne organy nadzoru  publicznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (do 31 lipca 2022 r.).

Powyższe decyzje umożliwiają zawarcie między Komisją Nadzoru Audytowego a właściwymi organami nadzoru wyżej wskazanych państw porozumień roboczych w celu wzajemnego przekazywania dokumentacji rewizyjnej.

Należy podkreślić, iż każde ewentualne przekazanie organowi nadzoru publicznego z państwa trzeciego dokumentacji rewizyjnej i innych dokumentów będących w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich może być dokonywane tylko za pośrednictwem Komisji Nadzoru Audytowego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.10.2013 Data publikacji: 16.10.2013 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2016 12:42
Autor: Agnieszka Dylewska Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian