Krajowe Standardy Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"(plik pdf 1,02 MB)

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 listopada 2017 r. poz. 216.

 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 2 "Podatek dochodowy" (plik pdf 666 KB)
Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2010 r. uchwałą nr 7/10 w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowelizację krajowego standardu rachunkowości nr 2. Standard ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2010 r. Nr 7 poz. 31.
 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" (plik pdf 903 KB)
Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" ukazała się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 16 poz. 88.
 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów" (plik pdf 773 KB)
Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów". Standard ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2012 r. poz. 15.
 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (plik pdf 411 KB)
Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr 9.
Znowelizowany KSR Nr 5 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczęty w 2012 r., z możliwością wcześniejszego zastosowania.
 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (plik pdf 498 KB)
Na posiedzeniu Komitetu w dniu 4 marca 2014 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia nowelizacji KSR Nr 6. Nowelizacja standardu ma na celu dostosowanie treści standardu do zmienionych zapisów MSR Nr 19. Znowelizowany KSR Nr 6 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

KSR Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. poz. 12.
 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (plik pdf 849 KB)

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 " „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja". 
Znowelizowany KSR Nr 7 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 roku, z możlwością jego wcześniejszego zastosowania.

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2016 r. poz. 2.
 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 "Działalność deweloperska" (plik pdf 882 KB)
Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu Komitetu w dniu 21 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska". Standard został opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2014 r. poz. 5.

 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności" (plik pdf 359 KB)
Na posiedzeniu Komitetu w dniu 15 kwietnia 2014 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności". Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 15 maja 2014 r. poz. 17
.


Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi" (plik pdf 991 KB)

Zaktualizowany KSR Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017r.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

Więcej inrofmacji na temat aktualizacji standardu znajduje się w zakładce Informacje o pracach Komitetu.

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. poz. 142.

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe" (plik pdf 1,75 MB)

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja".
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r. poz. 105.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.09.2012 Data publikacji: 05.09.2012 14:49 Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2017 14:34
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń