O Komitecie

  O Komitecie

  O Komitecie

  Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów - na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (t.j. Dz. U. poz. 749). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

  Do zakresu działania Komitetu należy:

  1. wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  2. wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  4. analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,
  5. współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  6. podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

  Komitet współpracuje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Członkowie Komitetu uczestniczą w pracach grup roboczych EFRAG. Członkowie Komitetu na bieżąco analizują i opiniują dokumenty międzynarodowe, w szczególności projekty zmian MSSF w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich jednostek stosujących MSSF.

  Członkami Komitetu są specjaliści w dziedzinie rachunkowości, reprezentujący organy biorące udział w procesie stanowienia regulacji w zakresie rachunkowości (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego) oraz największe organizacje zawodowe rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polska Izba Biegłych Rewidentów), które zgłaszają przedstawicieli środowiska naukowego oraz firm audytorskich.

  Skład Komitetu: Joanna Dadacz – Przewodnicząca, Agnieszka Stachniak – Zastępca Przewodniczącej, Członkowie: dr Teresa Cebrowska, Katarzyna Dębska, dr Zdzisław Fedak, prof. dr. hab. Jerzy Gierusz, dr hab. Radosław Ignatowski, Małgorzata Kosiorek, Elżbieta Kowalska, Krzysztof Kruszewski, Barbara Misterska-Dragan, dr Ernest Podgórski, Teresa Schubert, Anna Sirocka, Izabela Sykulska, prof. dr hab. Gertruda Świderska, Bogusława Toma, dr Katarzyna Trzpioła, Sekretarz: Aneta Gołdyń.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.09.2012 Data publikacji: 05.09.2012 14:32 Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 14:37
  Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń