Odpowiedź na uwagi i opinie do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego

Odpowiedź na uwagi i opinie do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego

Odpowiedź na uwagi i opinie do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego

Komitet Standardów Rachunkowości dziękuje za nadesłane uwagi i opinie do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.

Wnikliwa analiza merytorycznych uwag i opinii dotyczących ujmowania w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustalania wyniku finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości nie dostarczyła wystarczających argumentów do zasadniczej zmiany stanowiska Komitetu w tym zakresie. Przyczyniła się niewątpliwie do jego udoskonalenia.

W treści uwag i opinii prezentowano – w zależności od przynależności do określonej grupy interesariuszy - skrajnie odmienne poglądy dotyczące tych samych zagadnień będących przedmiotem stanowiska, w szczególności kwalifikowania równowartości wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych do funduszów własnych lub zobowiązań spółdzielni mieszkaniowych. Rozstrzygnięcie tej kwestii przez Komitet nie może być niezgodne z ustawą o rachunkowości, czyli nie należy kwalifikować wspomnianych funduszy do zobowiązań spółdzielni mieszkaniowych.

Z uwagi na równoważnie rozkładające się opinie co do ustalania wyniku finansowego, Komitet zdecydował, że w stanowisku pozostaną obydwa warianty z informacją, że o wyborze wariantu kierownik jednostki poinformuje we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Znaczna część uwag i opinii, których Komitet nie uwzględnił, wykraczała poza problematykę rachunkowości, a tym samym poza zakres kompetencji Komitetu. Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych.

Komitet nie uwzględnił również sugestii dotyczących rozszerzenia stanowiska o inne ważne zagadnienia dla rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółdzielni mieszkaniowych, takie jak np. fundusz remontowy. Sugestie w tym zakresie będą uwzględnione w przyszłych pracach Komitetu zmierzających do opracowania krajowego standardu poświęconego sprawozdaniom finansowym spółdzielni mieszkaniowych.

Uprzejmie informujemy, że Komitet w dniu 20 października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska. Będzie ono miało zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.11.2015 Data publikacji: 09.11.2015 12:30 Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2015 14:18
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń