Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

  Link do ustawy o deregulacji niektórych zawodów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Z tym dniem nastąpiła dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych co oznacza, że zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
  2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  Wnioski o wydanie certyfikatu księgowego – złożone do dnia 9 sierpnia 2014 r. zostaną rozpatrzone na dotychczasowych zasadach.
   

  Osoby, które przystąpią do egzaminu w dniu 18 października 2014 r. (co do których mają zastosowanie przepisy przejściowe) i zdadzą go z wynikiem pozytywnym będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
   

  Przepisy przejściowe tejże ustawy w art. 23 ust. 4 stanowią, iż osoby które przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin, mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego na dotychczasowych zasadach – nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. do dnia 10 listopada 2014 r.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2015 14:50
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian