Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, iż ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych w dniu 10 czerwca została opublikowana w Dzienniku Urzędowym RP pozycja 768. LINK

  Przepisy „ustawy deregulacyjnej" dot. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wejdą w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r.

  Z tym dniem nastąpi dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych co oznacza, że czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła wykonywać każda osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  Przepisy przejściowe przedmiotowej ustawy w art. 23 ust. 1 umożliwiają uzyskanie certyfikatu księgowego osobom, które złożą wniosek o wydanie certyfikatu księgowego przed dniem wejścia w życie przepisów tejże ustawy tj. do dnia 9 sierpnia 2014 r.

  Osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, będą mogły się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

  Informacje nt. egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o wydanie certyfikatu księgowego oraz przepisów przejściowych dotyczących tych egzaminów są dostępne  TUTAJ.

   

  Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
  - prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  - okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
  - wyceny aktywów i pasywów
  - sporządzania sprawozdań finansowych,
  - gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.
  Przedsiębiorcy, wykonujący działalność w powyższym zakresie, są również uprawnieni do:
  - prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  - sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
  Działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych mogą wykonywać:
  - przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  - pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2014 14:44
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian