Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Deregulacja usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych


  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 769).

  Z tym dniem nastąpiła dereglamentacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych co oznacza, że zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz

  b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  •  Wnioski o wydanie certyfikatu księgowego – złożone do dnia 9 sierpnia 2014 r. zostaną rozpatrzone na dotychczasowych zasadach.
  • Osoby, które złożyły wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu – do dnia 9 sierpnia 2014 r. – będą mogły przystąpić do egzaminu na dotychczasowych zasadach.
  • Planowany termin przeprowadzenia takiego egzaminu to październik 2014 r.
  • O dacie egzaminu,  miejscu przeprowadzenia egzaminu, wysokości opłaty egzaminacyjnej, terminie wniesienia opłaty, a także numerze konta bankowego organizatora egzaminu - Wnioskodawcy będą powiadamiani przez Komisję Egzaminacyjną odrębnym pismem.
  • Osoby, które przystąpią do „ostatniego egzaminu" (co do których mają zastosowanie przepisy przejściowe) i zdadzą go z wynikiem pozytywnym będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2014 09:35
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian