Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

  Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

  Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

  Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

   

  Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  - posiadają trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

  - posiadają trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

  - posiadają dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożą z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

  Za praktykę w księgowości - wymaganą w postępowaniu o wydanie certyfikatu księgowego - uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszej niż ½ etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – następujących czynności:

  - prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; lub

  - wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; lub

  - sporządzanie sprawozdań finansowych; lub

  - badanie sprawozdań finansowych, pod nadzorem biegłego rewidenta.

  Prowadzenie zaś księgi przychodów i rozchodów stanowi formę ewidencji podatkowej i nie może zostać uznane (m.in. w postępowaniu o wydanie certyfikatu księgowego) za prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

  Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych zamieszczony jest na stronie: www.ck.gov.pl.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 14:11 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2013 14:53
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian