Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty

  Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego składają do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów (ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa) następujące dokumenty:

  1) wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia (wzór wniosku do pobrania),

  2) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy                  o rachunkowości,

  3) dokumenty potwierdzające praktykę w księgowości - świadectwo pracy lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę – z którego wynikać powinno na podstawie jakiego stosunku prawnego została nabyta praktyka (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa spółki lub własna działalność gospodarcza):

  ·   w przypadku umowy o pracę należy wskazać wymiar czasu pracy (np. cały etat, ½ etatu),

  ·  w przypadku umowy cywilnoprawnej należy podać jej charakter (odpłatny, nieodpłatny) oraz profil działalności przedsiębiorcy - czy świadczy on usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  Uwaga:

  Jeżeli ze stanowiska pracy lub formy prawnej jednostki nie wynika praktyka wymagana przez przepisy ustawy o rachunkowości, dodatkowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest np. zakres obowiązków.

  · praktyka w księgowości nabyta w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług księgowych powinna być udokumentowana zakresem obowiązków wraz ze wskazaniem okresu ich wykonywania. W przypadku wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej dodatkowo należy udokumentować rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jednostka prowadzi powyższą działalność.

  4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie: dyplomy i świadectwa ukończenia studiów.

  · W przypadku ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości wymagane jest przedłożenie również dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich.

  5) zaświadczenie zdania egzaminu - dotyczy osób, które ubiegają się o wydanie certyfikatu księgowego po zdanym egzaminie.

  Uwaga:

  W postępowaniu o wydanie certyfikatu księgowego w zastępstwie oryginalnych dokumentów można składać kopie urzędowo poświadczone tzn. poświadczone notarialnie lub przez podmiot, który wystawił oryginał dokumentu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.09.2012 Data publikacji: 06.09.2012 14:23 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2013 09:34
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian