Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8) na: współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE. (poniżej link do dokumentu, który otwiera się w nowym oknie)

  Procedura rezerwy celowej (plik Word 55.3 KB)

  Procedurę tę należy również stosować przy uruchamianiu środków oraz przyznawaniu zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwziecia z budżetu środków europejskich (cz.83, poz. 98) z przeznaczeniem na finansowanie projektów w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO Ryby), PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RiM), Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 (FEAD).

  Załączniki:

  1. Załącznik 1a (plik Word 23,8 KB)
  2. Załącznik 1b agencje płatnicze (plik Word 27,6 KB)
  3. Załącznik 1b wojewodowie (plik Word 32,2 KB)
  4. Załącznik 1c (plik Word 35,7 KB)
  5. Załącznik 1d (plik Word 32,3 KB)
  6. Załącznik 1e (plik Word 18,9 KB)
  7. Załącznik 1f (plik Word 39,3 KB)
  8. Załącznik 1g (plik Word 75,3 KB)
  9. Załącznik nr 2 (plik Excel 15,5 KB)
  10. Załącznik nr 3 (plik Excel 14,3 KB)
  11. Załącznik nr 4 (plik Word 21,2 KB)

  W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, programów Perspektywy Finansowej 2014-2020 - szczegółowa lista kategorii zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie - jest określona w osobnej procedurze przygotowanej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

  Przejdź do procedury Ministra Infrastruktury i Rozwoju (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.07.2015 Data publikacji: 06.09.2012 08:51 Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2015 15:06
  Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
  Rejestr zmian