Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8) na: współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE. (poniżej link do dokumentu, który otwiera się w nowym oknie)

  Procedura rezerwy celowej

  Procedurę tę należy również stosować przy uruchamianiu środków oraz przyznawaniu zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwziecia z budżetu środków europejskich (cz.83, poz. 98) z przeznaczeniem na finansowanie projektów w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO Ryby), PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RiM), Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 (FEAD).

   

  Załączniki (dokumenty otwierają się w nowym oknie):

  1. Załącznik 1a
  2. Załącznik 1b agencje płatnicze
  3. Załącznik 1b wojewodowie
  4. Załącznik 1c
  5. Załącznik 1d
  6. Załącznik 1e
  7. Załącznik 1f
  8. Załącznik 1g
  9. Załącznik nr 2
  10. Załącznik nr 3
  11. Załącznik nr 4

  W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, programów Perspektywy Finansowej 2014-2020 - szczegółowa lista kategorii zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie - jest określona w osobnej procedurze przygotowanej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

  Link do procedury Ministra Infrastruktury i Rozwoju (otwiera się w nowym oknie)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.07.2015 Data publikacji: 06.09.2012 08:51 Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2015 15:46
  Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
  Rejestr zmian