«Powrót

"Budowa Platformy e-Budżetu"

"Budowa Platformy e-Budżetu"

"Budowa Platformy e-Budżetu"

Nazwa projektu:

„Budowa Platformy e-Budżetu"

Okres realizacji:

14.09.2007 – 18.12.2015

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu:

81 603 276,59 PLN

Udział Unii Europejskiej (85%):

69 362 785,10 PLN

 

 

 

 

 

 

CEL PROJEKTU

Celem strategicznym projektu jest udostępnienie e-usług elektronicznych pozwalających na jak najszerszą elektronizację procesu obsługi budżetu państwa w zakresie:

  • planowania,
  • wykonania,
  • sprawozdawczości.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

1) usprawnienie i zautomatyzowanie przepływu informacji z zakresu planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu państwa pomiędzy dysponentami środków budżetu państwa i Ministerstwem Finansów w celu zwiększenia efektywności zarządzania procesem realizacji budżetu państwa;

2) przyspieszenie przepływu bieżącej informacji zarządczej, sprawozdawczej, analitycznej w zakresie informacji budżetowej w celu wsparcia kierownictwa w procesie podejmowania decyzji;

3) zapewnienie wymiany danych z innymi systemami e-usług za pomocą Platformy Integracyjnej;

4) wdrożenie i usprawnienie procesu wytwórczego połączonego z metodyką wytwórczą. Ponadto przygotowanie definicji dyscyplin procesu wytwórczego oraz narzędziowe ich zautomatyzowanie, jak również budowa centrum kompetencyjnego.

W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie liczba usług elektronicznych administracji publicznej wykorzystywanych w obszarze obsługi budżetu państwa i zwiększenie efektywności tej obsługi. Nastąpi to dzięki:

1) automatyzacji przepływu informacji, w ramach procesów planowania, wykonania oraz sprawozdawczości budżetowej pomiędzy dysponentami środków budżetu państwa i Ministerstwem Finansów,

2) rozbudowaniu platformy komunikacji na potrzeby projektu „Budowa Platformy e-Budżetu",

3) stworzeniu usługi wsparcia procesu wytwórczego oprogramowania świadczonej przez Ministerstwo Finansów dla wykonawców wewnętrznych i zewnętrznych realizujących projekty na rzecz Ministerstwa Finansów, których jednym z produktów jest system informatyczny.

Projekt przyczynia się do rozszerzenia dostępnych usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym poprzez rozbudowę i zwiększenie możliwości integracyjnych środowiska teleinformatycznego państwa niezbędnego dla rozwoju nowoczesnych usług i systemów e-government. Projekt przyczyni się także do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej, pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych przez nią działań, zdolność prognozowania i planowania, a także obniżyć koszty realizacji zadań administracji publicznej w obszarze zarządzania budżetem państwa.

Powyższe działania będą miały pozytywny wpływ na usprawnienia obiegu dokumentów, podejmowania decyzji oraz realizacji codziennych płatności wykonywanych przez ok. 3000 dysponentów środków budżetu państwa w oparciu o Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.

 

KORZYŚCI PROJEKTU

Usprawnienie zarządzania środkami budżetu państwa w związku z zoptymalizowaniem procesów obsługi bankowej budżetu państwa.

Wzrost efektywności zarządzania budżetem państwa poprzez  usprawnienie (w tym  automatyzację) procesów budżetowych, uruchomienie usług elektronicznych, szybsze przekazywanie informacji pomiędzy dysponentami środków budżetu państwa i Ministerstwem Finansów, centralizację danych, elektronizację obiegu dokumentów, możliwość integracji z systemami zewnętrznymi i udostępniania danych.

Zwiększona efektywność zarządzania budżetem państwa poprzez zastosowanie narzędzi umożliwiających szybki dostęp do danych sprawozdawczych dostarczanych przez państwowe jednostki budżetowe i organizacyjne oraz organy podatkowe oraz efektywniejszy dostęp do  informacji zarządczej.

 

PRODUKTY PROJEKTU

Do produktów projektu „Budowa Platformy e-Budżetu", w szczególności należy zaliczyć 12 usług elektronicznych obsługi budżetu państwa dla administracji, przedsiębiorców i obywateli.

Produktami projektu, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie, są również wdrożone systemy teleinformatyczne:

  • System TREZOR 3.0,
  • System Analityczno – Sprawozdawczy WHBP,
  • Rozbudowana Platforma Integracyjna PI, dostosowana do potrzeb projektu „Budowa Platformy e-Budżetu".

Końcowymi rezultatami projektu „Budowa Platformy e-Budżetu" zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie są:

  • skala wykorzystania usług budżetowych (m.in. usługa elektronicznej komunikacji, usługa informacji zarządczej, usługa planowania budżetu państwa, usługa zarządzania środkami budżetu państwa) dostarczonych w wyniku realizacji projektu „Budowa Platformy e-Budżetu". Zakłada się, że z usług tych skorzysta 3 000 jednostek sektora publicznego,
  • możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego przy realizacji zadań związanych z procesami budżetowymi. Zakłada się, że z usługi podpisu elektronicznego skorzysta nie mniej niż 6 000 użytkowników – pracowników Ministerstwa Finansów oraz pracowników administracji publicznej, korzystających z systemu TREZOR 3.0.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.03.2015 Data publikacji: 06.03.2015 16:12 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 15:34
Autor: Ewa Napiórkowska Osoba publikująca: Magdalena Zyśk Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
«Powrót