«Powrót

Planowane kwoty na 2017 r.

Planowane kwoty na 2017 r.

Planowane kwoty na 2017 r.

W dniu 14 października 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), o planowanych na 2017 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

«Powrót