Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym zleconym

  Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym zleconym

  Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym zleconym

   

  AUDYT WEWNĘTRZNY ZLECONY

  Audyt wewnętrzny zlecony stanowi jedno z zadań Ministra Finansów w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), dalej jako: ustawa.

  W myśl art. 292 ust.1 pkt 1 ustawy Minister Finansów zleca przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z art. 293 ust. 2 ustawy audyt wewnętrzny zlecony może być także przeprowadzony na polecenie Prezesa Rady Ministrów.

  Natomiast na podstawie art. 293 ust. 1 ustawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zlecić przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

  Audyt wewnętrzny zlecony jest przeprowadzany przez audytorów wewnętrznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480; z późn. zm.).

  Audyt wewnętrzny zlecony koordynowany jest przez Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.07.2012 Data publikacji: 25.07.2012 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2017 11:02
  Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
  Rejestr zmian