Baza wiedzy

  Baza wiedzy

  Baza wiedzy

  Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej materiały przybliżające zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w tym w samorządzie terytorialnym. Są to zarówno opracowania zawierające ogólną wiedzę teoretyczną jak i przykłady rozwiązań praktycznych.

  Przedstawiane przykłady praktyki funkcjonowania kontroli zarządczej publikujemy korzystając z doświadczeń jednostek sektora finansów publicznych dzięki uprzejmości ich kierownictwa. Uznając prezentacje praktycznych rozwiązań za najbardziej wartościowe źródło informacji dla zarządzających jednostkami sektora finansów publicznych, zachęcamy wszystkich Państwa do przesyłania na adres: koordynacjaKZ@mf.gov.pl materiałów, które mogłyby stanowić przykłady dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania bądź wdrażania wybranych zagadnień kontroli zarządczej.

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  _________________________________________________________________________

  Pojęcie kontroli zarządczej

  Opracowanie, którego autorem jest Pan Andrzej Szpor, jest skróconą wersją artykułu „Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej", opublikowanego w „Kontroli Państwowej" (nr 5/2011). Pełna wersja jest dostępna pod adresem: http://www.nik.gov.pl/plik/id,3444.pdf (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Andrzej Szpor, Pojęcie kontroli zarządczej - wybrane aspekty (plik pdf, 129 KB)

  _________________________________________________________________________

  Zarządzanie ryzykiem – informacje ogólne

  Opracowanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów (plik pdf, 288 KB)

  _________________________________________________________________________

  Kompendium wiedzy nt. kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych

  Dokument wyjaśnia istotę kontroli zarządczej, jak również wskazuje źródła,  kontekst i cel powstania przepisów dotyczących kontroli zarządczej. 

  Kompendium wiedzy nt. kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych (plik pdf, 1,81 MB)

  _________________________________________________________________________

  Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym INTOSAI GOV 9100

  Najwyższa Izba Kontroli dokonała tłumaczenia na język polski „Wytycznych w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym" INTOSAI GOV 9100. Dokument ten określa ramy dla systemu kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, zasady oceny tego systemu oraz etyczny aspekt działań.

  Wytyczne INTOSAI GOV 9100, obok raportów COSO oraz „Zmienionych Standardów Kontroli wewnętrznej służących skutecznemu zarządzaniu" Komisji Europejskiej, stanowiły podstawę do opracowania Standarów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

  Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi INTOSAI w wersji polskiej: http://www.nik.gov.pl/plik/id,5139.pdf (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  _________________________________________________________________________

  Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce

  Podręcznik został opracowany w 2007 roku przez ekspertów z Wielkiej Brytanii na zamówienie Ministerstwa Finansów w ramach projektu 2004/016-829.01.08 „Zarządzanie ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" współfinansowanego ze środków programu UE Środki Przejściowe (Transition Facility). Zawiera teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym (plik pdf, 635 KB)

  _________________________________________________________________________

  Wskazówki dla ministerstw i jednostek w działach administracji rządowej do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

  Wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (plik pdf, 167 KB)

  _________________________________________________________________________

  Mapa zapewnienia w organizacji

  Publikacja Ministerstwa Finansów opracowana na podstawie Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Mapa zapewnienia jako  narzędzie  dokumentowania oraz koordynacji różnych źródeł zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, może stanowić dla kierownika jednostki narzędzie wspierające dokonywanie oceny stanu kontroli zarządczej do składanego corocznie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Służy do monitorowania stopnia zapewnienia uzyskiwanego w ważnych obszarach działalności jednostki oraz wskazuje źródła zapewnienia, wspiera tym samym koordynowanie działalności różnych służb zajmujących się oceną/kontrolą/audytem.

  Mapa zapewnienia w organizacji (plik pdf, 117 KB)

  _________________________________________________________________________

  Samoocena kontroli zarządczej z wykorzystaniem metod CAF i PRI

  Ministerstwo Finansów opracowało informację na temat dwóch metod samooceny kontroli zarządczej: CAF i PRI (plik pdf, 357 KB)

  _______________________________________________________________________

  Ogólna ocena kontroli zarządczej na podstawie kwestionariuszy samooceny
  - przykład dobrych praktyk

  Opinia, nt. stanu realizacji kontroli zarządczej w jednej z jednostek sektora finansów publicznych przygotowana przez audytora wewnętrznego tej jednostki w ramach czynności doradczych. Opinia ta została przygotowana na podstawie ankiet samooceny oraz informacji posiadanych przez audytora wewnętrznego. Nie jest to jedyny sposób przeprowadzenia samooceny i prezentacji jej wyników, kwestie te zawsze zależą od decyzji podjętych przez kierownika jednostki.

  Ogólna ocena kontroli zarządczej na podstawie kwestionariuszy samooceny (plik pdf, 102 KB)

  _______________________________________________________________________

  Sprawozdania roczne MF dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym:

  _______________________________________________________________________

  Analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej

  Analizy MF oraz zbiorcze zestawienia informacji zawartych w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej składanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej:

  _______________________________________________________________________

  Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez MF w jednostkach sektora finansów publicznych

  _______________________________________________________________________

  Analiza wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej

  _______________________________________________________________________

  Publiczna Kontrola Wewnętrzna w krajach Unii Europejskiej
  Opracowanie Ministerstwa Finansów przygotowane w oparciu o „Compendium of the public control systems in the EU Member States 2012" autorstwa Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu Komisji Europejskiej, które stanowi wynik analizy informacji nt. systemów Publicznej Kontroli Wewnętrznej w 27 państwach UE.

  Publiczna Kontrola Wewnętrzna w krajach Unii Europejskiej (plik pdf , 479 KB).
  _______________________________________________________________________

  Raport nt. zdolności Państwa do realizacji strategicznych zadań opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
  Raport OECD, który ukazał się w 2013 roku, ocenia zdolność polskiej administracji do realizacji postawionych przed nią zadań.
  _______________________________________________________________________
  „Kontrola Wewnętrzna i Audyt Wewnętrzny: Zapewnienie Uczciwości i Rozliczalności Sektora Publicznego" – raport opracowany przez the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  Jest to pierwsze opracowanie OECD skupiające się na zagadnieniach kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w administracji publicznej. W raporcie odniesiono się do potrzeby zapewnienia w sektorze publicznym uczciwości, przejrzystości i rozliczalności oraz pokazano, jak profesjonalne standardy, system kontroli wewnętrznej (zarządczej) oraz działalność audytu wewnętrznego pomaga we wzmocnieniu tych wartości w sektorze publicznym. Raport składa się z dziewięciu sekcji, z których każda zawiera przykłady najlepszych praktyk, przedstawione w oparciu o dane zebrane z 73 ministerstw z 12 krajów. Dokument jest dostępny w języku angielskim.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.12.2015 Data publikacji: 25.03.2013 10:07 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 10:41
  Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
  Rejestr zmian