Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych

Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych

Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych

Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 15 listopada 2014 r. i wejdzie w życie w dwudziestym dniu po opublikowaniu.

Kraje członkowskie mają czas na jej implementację do 6 grudnia 2016 r.

Nowa dyrektywa wprowadza zmiany powodujące:

I. rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych:

 1. wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR); kraje członkowskie korzystając z opcji w dyrektywie będą mogły zezwolić na ujawnianie tych informacji przez spółki w formie odrębnego raportu;
 2. ujawnienia będą mieć formę m.in. opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych;
 3. możliwość raportowania według wybranych przez spółki zasad (własnych, krajowych, unijnych lub międzynarodowych);
 4. podmiotami objętymi regulacją będą duże jednostki zainteresowania publicznego (JZP) spełniające następujące kryteria:
 • średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz
 • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR.

II. wprowadzenie nowych ujawnień w zakresie polityki różnorodności:

 1. wprowadzenie obowiązku ujawniania - w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (które jest elementem sprawozdania z działalności) - informacji na temat stosowanej przez spółkę polityki różnorodności składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych (odnośnie aspektów takich jak na przykład: wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe), celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym;
 2. podmiotami objętymi regulacją będą duże spółki giełdowe, tj.spełniające dwa z trzech poniższych kryteriów:
 • liczba pracowników powyżej 250,
 • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR,
 • obroty netto powyżej 40 mln EUR.

Spółki objęte ww. regulacjami będą miały obowiązek zastosowania zasady „stosuj lub wyjaśnij" (comply or explain) – tj. w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kilku kwestii, będzie miała ona obowiązek ujawnić ten fakt oraz podać przyczyny.

W toku prac nad dyrektywą Polska osiągnęła zamierzony cel negocjacyjny, tj. uzyskała satysfakcjonujące zawężenie zakresu jednostek objętych obligatoryjnym raportowaniem informacji niefinansowych (pierwotnie według propozycji KE obowiązkiem tym miały być objęte także wszystkie pozostałe duże spółki niemające statusu JZP).

Przewidywane zmiany w krajowych przepisach w związku z przyjęciem dyrektywy ws. raportowania informacji niefinansowych oraz o różnorodności składu organów spółek

W chwili obecnej, bez dogłębnej analizy, trudno jest przesądzić jakie szczegółowe przepisy będą wymagały niezbędnej zmiany w celu transpozycji ww. dyrektywy, ale wstępnie wydaje się, iż zmiany będą wymagać m.in.:

- art. 49 ustawy o rachunkowości, który określa zakres sprawozdania z działalności oraz zakres jednostek objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdania z działalności  –zmiana wiązałaby się z wprowadzeniem dla określnego zakresu jednostek wymogu ujawniania informacji niefinansowych w szerszym zakresie niż w przypadku jednostek nieobjętych wymogami transponowanej dyrektywy;

- ust. 5 w par. 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – zmiana wiązałaby się z wprowadzeniem całkowicie nowego wymogu ujawniania informacji nt. polityki różnorodności składu organów spółek w ramach oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego będącego elementem sprawozdania z działalności, przy czym wymóg ten dotyczyć będzie tylko dużych spółek giełdowych (w tym kontekście będzie jeszcze przedmiotem analizy na etapie transpozycji m.in. kwestia w którym akcie prawnym określić ten zawężony zakres jednostek giełdowych czy w UoR czy w ww. rozporządzeniu).

Załączniki:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.12.2014 Data publikacji: 01.12.2014 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2015 09:09
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń