Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (link otwiera nowe okno w innym serwisie) - nr UC46 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten został przesłany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.
 

Cel nowelizacji

Celem podstawowym nowelizacji ustawy o rachunkowości jest implementacja dyrektywy PE i Rady 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Termin na wdrożenie jej przepisów do polskiego porządku prawnego upływa w dniu 6 grudnia 2016 r.
Implementacja ww. dyrektywy, w zakresie wprowadzenia – w sprawozdaniu z działalności, jako oświadczenie na temat informacji niefinansowych lub w formie odrębnego sprawozdania - dla niektórych dużych jednostek oraz grup kapitałowych obowiązkowych ujawnień dotyczących zagadnień niefinansowych, tj. społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, zostanie przeprowadzona w formie zmian do ustawy o rachunkowości - tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – raporty CSR. Natomiast wdrożenie dyrektywy w części dotyczącej nowych obowiązków sprawozdawczych - ujawniania polityki różnorodności - jest prowadzone w ramach zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
Projekt opracowany został przy założeniu niewprowadzania nadmiernych obciążeń administracyjnych dla jednostek.


Pozostałe zmiany, niezbędne z punktu widzenia zmieniającego się otoczenia gospodarczego, mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych

Projekt ustawy przewiduje:

  1. umożliwienie jednostkom przeniesienie określonych dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych (a nie jak dotychczas dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego), jako rozwiązanie ujednolicające przepisy z zakresu rachunkowości z przepisami podatkowymi dotyczącymi VAT;
  2. umożliwienie stosowania przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu (zgodnie z przepisami podatkowymi); aktualnie z uproszczenia tego mogą korzystać jednostki gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego;
  3. umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu dla szerszego kręgu jednostek, w celu ujednolicenia katalogu jednostek dla których ustawa o rachunkowości przewiduje uproszczenia;
  4. doprecyzowanie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji wartości określonych składników bilansu.

Doprecyzowanie przepisów

Projekt ustawy zawiera dodatkowo przepisy dostosowujące przepisy ustawy o rachunkowości do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) i jej aktów wykonawczych w zakresie ustalania wyniku finansowego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz sporządzania przez biegłego rewidenta raportu z badania sprawozdania finansowego tych jednostek.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.04.2016 Data publikacji: 13.04.2016 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2016 14:09
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń