Zmiana przepisów ustawy o rachunkowości - nowe obowiązki sprawozdawcze z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ale także uproszczenia w rachunkowości dla jednostek

Zmiana przepisów ustawy o rachunkowości - nowe obowiązki sprawozdawcze z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ale także uproszczenia w rachunkowości dla jednostek

Zmiana przepisów ustawy o rachunkowości - nowe obowiązki sprawozdawcze z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ale także uproszczenia w rachunkowości dla jednostek

  • Nowe obowiązki sprawozdawcze dla dużych jednostek. 
  • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla jednostek.

W dniu 11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 61), która stanowi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Ustawa ta wprowadza również rozwiązania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla jednostek.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 26 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie.

Implementowane przepisy ww. dyrektywy mają na celu zwiększenie transparentności informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) prezentowanych w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz z zakresu przeciwdziałania korupcji.

Nowe obowiązki sprawozdawcze adresowane są do dużych jednostek i generalnie obejmą te, które działają głównie na rynku finansowym, w tym m.in.: banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych oraz duże grupy kapitałowe.

Dyrektywa ta została transponowana również przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860).

Natomiast najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dotyczą m.in. umożliwienia przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także wprowadzenia uproszczonego sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych uwzględniającego specyfikę tych jednostek. 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.01.2017 Data publikacji: 12.01.2017 13:10 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2017 13:12
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń