«Powrót

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów

W dniu 15 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów.
Regulacje przedstawione w projekcie zmian ustawy mają na celu:

  1. transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych przez niektóre duże jednostki oraz grupy,
  2. wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.

Dzięki projektowanym zmianom nastąpi:

  1. zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), a także zwiększenie ich spójności i porównywalności,
  2. obniżenie kosztów administracyjnych prowadzenia rachunkowości przez jednostki.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

w części dotyczącej transpozycji dyrektywy:

  • wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz z
  • krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością;

w części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla jednostek:

  • umożliwienie przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
  • wprowadzenie odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek,
  • umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Projekt jest dostępny na stronie BIP RCL (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.11.2016 Data publikacji: 16.11.2016 12:45 Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2016 12:45
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót