«Powrót

Zmiany rozporządzenia w sprawie „rachunkowości budżetowej”

Zmiany rozporządzenia w sprawie „rachunkowości budżetowej”

Zmiany rozporządzenia w sprawie „rachunkowości budżetowej”

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącego wykonanie delegacji ujętej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zastąpić ma ono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

Projekt był przedmiotem uzgodnień zewnątrzresortowych (przekazano w dniu 17 października br.). W ich toku zgłoszono bardzo wiele uwag o charakterze merytorycznym, przy czym część z nich dotyczy przełożenia daty wejścia w życie projektu, a część wykracza poza projektowane zmiany i zawiera propozycje wprowadzenia nowych rozwiązań. W celu wypracowania optymalnych rozwiązań odpowiadających na zgłaszane przez jednostki postulaty wskazanym jest poddanie projektu szczegółowej analizie w zakresie stanowisk i propozycji przedstawionych w toku uzgodnień. Mając powyższe na uwadze, podjęto decyzję o wydłużeniu prac legislacyjnych nad projektem. Tym samym zmianie ulegnie pierwotny termin wejścia w życie projektu (tj. 1 stycznia 2017 r.) na termin, który pozwoliłby na osiągnięcie ww. celu. Przedmiotowy projekt dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny" pod numerem 146.

Jednocześnie informujemy, iż zmiany objęte ww. projektem w zakresie dostosowania jego przepisów do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym tzw. eIDAS zostały przeniesione do odrębnego projektu rozporządzenia. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zawiera również zmiany w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących nazw i zakresu zadań organów podatkowych do przepisów ustawyo Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Projektowane rozporządzenie to obowiązywać będzie z dniem ogłoszenia, a w zakresie ustawy o KAS od dnia 1 marca 2017 r. Projekt ten dostępny jest na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny" pod numerem 305.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.12.2016 Data publikacji: 13.12.2016 15:54 Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2016 15:54
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót