«Powrót

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 1. Nie posiadam certyfikatu księgowego a w przyszłości chciałabym założyć biuro rachunkowe. Czy po deregulacji zawodów potrzebuję specjalnych uprawnień do prowadzenia takiej działalności?
  „Ustawa deregulacyjna" wprowadziła dereglamentację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza, iż czynności z tego zakresu może wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, a także posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest zatem wymagane posiadanie żadnych uprawnień.
   
 2. Posiadam certyfikat księgowy, czy obecnie po deregulacji jest on nadal ważny?
  Osoby posiadające certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy (świadectwo kwalifikacyjne) jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
   
 3. Złożyłam wniosek o certyfikat księgowy przed 9 sierpnia 2014r. czy zostanie rozpatrzony?
  Ustawa deregulacyjna, w przepisach przejściowych, uwzględniła sytuację osób, które złożyły wniosek o wydanie certyfikatu księgowego przed dniem jej wejścia w życie. Wnioski takie zostaną rozpatrzone na podstawie dotychczasowych przepisów.
   
 4. Czy można prowadzić biuro rachunkowe (prowadzić usługowo księgi rachunkowe) w formie działalności nierejestrowanej, o której mowa w art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców?
  Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców stanowią obecnie kluczową regulację polskiego prawa gospodarczego. Jednakże szczegółowe przepisy odrębnych ustaw mogą regulować jakieś kwestie i zagadnienia w odmienny sposób, w myśl zasady lex specialis derogat legi generali. Norma zawarta w art. 76a ust. 1 ustawy o rachunkowości wyraźnie wskazuje, iż usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, nie dopuszczając jednocześnie w tej kwestii żadnych wyjątków. Oznacza to, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie może być prowadzona w formie działalności nierejestrowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 11:48 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018 10:48
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót