«Powrót

Nowelizacja przepisów UE regulujących działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich

Nowelizacja przepisów UE regulujących działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich

Nowelizacja przepisów UE regulujących działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich

W ślad za głosowaniem przez Parlament Europejski (3 kwietnia br.), również Rada UE formalnie zaakceptowała na swoim posiedzeniu w dniu 14 kwietnia br. znowelizowane przepisy wspólnotowe dotyczące rewizji finansowej. Na przyjęty pakiet legislacyjny składają się:

 • dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz
 • rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Oficjalna publikacja powyższych regulacji w Dzienniku Urzędowym UE powinna nastąpić w nadchodzących kilku tygodniach. Postanowienia dyrektywy będą wymagały transpozycji do prawa krajowego – termin graniczny na implementację to dwa lata od ich wejścia w życie. W przypadku rozporządzenia obowiązek jego stosowania nastąpi również po upływie dwóch lat od jego wejścia w życie.

Propozycja pakietu legislacyjnego reformującego dotychczasowe przepisy unijne o audycie została przedstawiona przez Komisję Europejską 30 listopada 2011 r. jako jeden z elementów szerokiej reformy regulacyjnej w różnych dziedzinach sektora finansowego w reakcji na globalny kryzys finansowy w latach 2008-2009, zmierzającej do przywrócenia zaufania do rynków i instytucji finansowych oraz wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

W zamyśle projektodawcy nowe przepisy o audycie mają na celu m.in. wzmocnienie niezależności biegłych rewidentów i firm audytorskich, poprawę jakości badań sprawozdań finansowych przeprowadzanych w UE oraz wzmocnienie nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością firm audytorskich. W szczególności przyjęty pakiet wprowadza bardziej zaostrzone regulacje dla biegłych rewidentów i firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego (JZP).

Wśród przykładowych zmian, jakie będą niosły ze sobą znowelizowane przepisy można wskazać:

 • obowiązkową rotację firmy audytorskiej badającej JZP (obok obowiązującego w tej chwili wymogu zmiany kluczowego biegłego rewidenta),
 • zakaz świadczenia określonych usług na rzecz badanej JZP (czyli tzw. „czarna lista"),
 • limit na wynagrodzenie za świadczenie dozwolonych usług innych niż badanie na rzecz badanej JZP,
 • wzmocnienie roli komitetu audytu w JZP poprzez zwiększenie jego udziału w procesie wyboru firmy audytorskiej mającej przeprowadzić badanie, jak również w samym procesie badania sprawozdania finansowego JZP,
 • rozszerzenie zakresu informacji przedstawianych w opinii z badania (zarówno w przypadku badania JZP, jak też pozostałych jednostek),
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania dodatkowego raportu z badania przeznaczonego dla komitetu audytu w badanej JZP,
 • określenie minimalnych wymogów w zakresie zasad wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej,
 • zakaz udziału osób wykonujących zawód biegłego rewidenta (tzw. praktyków) w zarządzaniu organem nadzoru publicznego,
 • istotne zawężenie zakresu zadań organu nadzoru publicznego jakie będzie można delegować na samorząd zawodowy biegłych rewidentów.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.04.2014 Data publikacji: 15.04.2014 15:59 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2015 14:40
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót