«Powrót

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

20 października 2016 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy mają na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich:

  • wprowadzone zostaną rozwiązania ograniczające konflikt interesów występujących między biegłym rewidentem i firma audytorską a jednostka badaną (czarna lista usług zakazanych, limity wynagrodzenia za usługi inne niż badanie lub warunkowo dopuszczone oraz limit wynagrodzenia od jednego klienta);

poprawę jakości badań ustawowych:

  • zwiększona zostanie przejrzystość i jakość informacji przekazywanych przez firmy audytorskie w związku z badaniem podmiotom takim jak: jednostki badane, komitety audytu JZP, rady nadzorcze, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Komisja Nadzoru Audytowego (KNA);
  • uszczegółowione zostaną zasady wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej;
  • wzmocnieniu ulegnie rola i zadania komitetów audytu tworzonych JZP;

wzmocnienie nadzoru publicznego:

  • wzmocniona zostanie niezależność nadzoru publicznego od środowiska biegłych rewidentów -brak praktyków w organie nadzoru publicznego i bezpośrednia realizacja kontroli przez KNA, w związku z nieprawidłowościami przy badaniach ustawowych JZP;
  • zwiększą się uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe nadzoru publicznego. Dotyczy to także zwiększenia uprawnień nadzoru, jeśli chodzi o nakładanie kar i sankcji (większy katalog osób podlegających karze za naruszenie przepisów ustawy i rozporządzenia unijnego oraz zaostrzenie katalogu kar);
  • KNF wyznaczona zostanie jako organu nadzoru publicznego odpowiedziany za realizacje zadań obejmujących nadzór nad JZP w zakresie: wyboru firmy audytorskiej przez JZP, rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz nad działalnością komitetów audytu;
  • częstotliwość kontroli firm audytorskich dostosowana zostanie do wyników analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w procesie badania.

Projekt ustawy po rozpatrzeniu przez komisję prawniczą zostanie przedłożony Radzie Ministrów.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.10.2016 Data publikacji: 21.10.2016 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2016 15:13
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót