«Powrót

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – nr UC54 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten został przesłany do uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania.
 

Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy mają na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz umożliwienie właściwego stosowania przepisów rozporządzenia 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.
 

Celem projektowanych zmian jest:

 • wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • poprawa jakości badań ustawowych (m.in. poprzez eliminowanie konfliktu interesów pomiędzy jednostką badaną a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych) oraz
 • wzmocnienie nadzoru publicznego.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują m.in.:

 • objęcie nadzorem publicznym jedynie badań wymaganych prawem unijnym lub krajowym,
 • określenie katalogu jednostek zainteresowania publicznego (JZP),
 • ustanowienie zasad rotacji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i kluczowego biegłego rewidenta w przypadku badań ustawowych JZP,
 • uzupełnienie „czarnej listy usług zakazanych",
 • zwolnienie z zakazu świadczenia na rzecz badanej JZP niektórych usług podatkowych i usług w zakresie wyceny,
 • wprowadzenie możliwości warunkowego świadczenia na rzecz badanej nie-JZP niektórych usług podatkowych i wycen,
 • obniżenie z 70% do 50% wysokości limitu na wynagrodzenie za usługi podlegające warunkowemu zwolnieniu z zakazu świadczenia na rzecz JZP,
 • określenie zasad tworzenia i działania komitetu audytu przez JZP,
 • wyznaczenie organów nadzoru publicznego odpowiedzialnych za realizację zadań obejmujących nadzór nad JZP,
 • określenie maksymalnej wysokości opłaty z tytułu nadzoru nad jakością badań ustawowych JZP oraz z tytułu nadzoru nad jakością badań ustawowych nie-JZP,
 • określenie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie badania ustawowego JZP, a także zasad odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, JZP oraz osób trzecich za naruszenie przepisów ustawy i rozporządzenia,
 • określenie częstotliwości i zasad przeprowadzania kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Proces prac nad projektem ustawy można śledzić na bieżąco na stronie Rządowego Centrum Legislacji (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.04.2016 Data publikacji: 15.04.2016 15:15 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2016 15:15
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót