Międzynarodowe Standardy Badania

  Międzynarodowe Standardy Badania

  Międzynarodowe Standardy Badania

  Przepisy dyrektywy 2006/43/WE zmienionej dyrektywą 2014/56/UE zobowiązują państwa członkowskie UE do przyjęcia przepisów krajowych, które wymagać będą by badania ustawowe rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzane były w poszczególnych krajach UE zgodnie z międzynarodowymi standardami badania przyjętymi przez Komisję Europejską zgodnie z wymogami znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE.

  Przez „międzynarodowe standardy badania" rozumie się Międzynarodowe Standardy Badania (ang. International Standards on Auditing – ISAs), Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości (ang. International Standard on Quality Control – ISQC 1) oraz inne powiązane standardy wydane przez Międzynarodową Federację Księgowych (ang. International Federation of Accountants – IFAC) za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB), w zakresie w jakim odnoszą się one do badań ustawowych.

  Komisja Europejska jest uprawniona do przyjmowania za pomocą aktów delegowanych (rozporządzeń KE) międzynarodowych standardów badania, w dziedzinie praktyki audytorskiej, niezależności i mechanizmów wewnętrznej kontroli jakości biegłych rewidentów i firm audytorskich w celu  stosowania tych standardów w Unii Europejskiej.

  Komisja Europejska może przyjąć międzynarodowe standardy badania do prawa UE jedynie w przypadku, gdy:

  • zostały opracowane z uwzględnieniem prawidłowej, należytej procedury, nadzoru publicznego i przejrzystości i są ogólnie uznawane w skali międzynarodowej;
  • przyczyniają się do osiągnięcia wysokiego poziomu wiarygodności i jakości rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z zasadami określonymi wart. 4 ust. 3 dyrektywy 2013/34/UE;
  • sprzyjają wspólnemu dobru UE; oraz
  • nie zmieniają żadnych wymogów znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE ani nie uzupełniają żadnych z jej wymogów, poza wymogami określonymi w rozdziale IV znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE oraz art. 27 i 28 znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE.

  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), wdrażająca przepisy znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE, dopuszcza stosowanie krajowych standardów badania, procedur lub innych wymogów dotyczących badania, przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego, do czasu przyjęcia przez Komisję Europejską do prawa Unii, międzynarodowego standardu badania obejmującego tę samą kwestię.

  Do chwili obecnej Komisja Europejska nie przyjęła do prawa UE żadnego międzynarodowego standardu badania w formie rozporządzenia KE. Zatem badania ustawowe w Polsce przeprowadzane są według krajowych standardów badania przyjętych uchwałą KRBR.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 08:32 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2017 15:08
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Dorota Dworak
  Rejestr zmian