Pozabankowe podmioty pożyczkowe

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe

  Przepisy polskiego prawa uprawniają do przyjmowania środków pieniężnych innych osób w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób, wyłącznie:

  • banki krajowe,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • oddziały instytucji kredytowych oraz
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

  Prowadzenie tego rodzaju działalności przez inne podmioty, które nie uzyskały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jest zabronione, stanowi przestępstwo i podlega karze grzywny do 10 mln złotych oraz karze pozbawienia wolności do lat 5.

  Podmioty, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bankową bez zezwolenia, umieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych KNF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe:

  • prowadzą działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
  • są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
  • nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności pożyczkowej.

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe nie podlegają nadzorowi sprawowanemu przez KNF.

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe nie są objęte systemem gwarantowania depozytów, zarządzanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani systemem gwarancji Skarbu Państwa.

  Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy o kredycie konsumenckim prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który bada praktyki pozabankowych podmiotów pożyczkowych pod względem naruszenia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz sprawdza, czy oferowane przez te przedsiębiorstwa wzorce umowne nie zawierają niedozwolonych klauzul (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Zdarzenia takiego typu można zgłaszać UOKiK.

  W przypadku indywidualnego sporu z przedsiębiorcą i potrzeby otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej warto skontaktować się z powiatowym lub miejskim rzecznikiem konsumentów. Lista rzeczników konsumentów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dostępna jest na stronie internetowej UOKiK.

  Na stronie internetowej UOKiK można znaleźć również odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące praw konsumentów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) ,  wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2017 15:38
  Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
  Rejestr zmian