«Powrót

Podstawa prawna funkcjonowania banków w Polsce

Podstawa prawna funkcjonowania banków w Polsce

Podstawa prawna funkcjonowania banków w Polsce

Ramy prawne polskiego systemu bankowego zawarte są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.


Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.


Ustawa definiuje bank jako osobę prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.


Czynnościami bankowymi, które mogą być wykonywane wyłącznie przez bank, w myśl ustawy - Prawo bankowe, są:

  • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  • prowadzenie innych rachunków bankowych,
  • udzielanie kredytów,
  • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
  • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.


Ponadto działalność banków w Polsce regulują m.in.:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim,
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
  • ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


Banki w Polsce działają jako banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz banki państwowe. Zasady organizacji, działalności oraz zrzeszania się banków spółdzielczych, jak również działalności oraz zrzeszania się banków zrzeszających banki spółdzielcze, określa ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zasady funkcjonowania jedynego w Polsce banku państwowego określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 13:26 Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2018 07:48
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
Rejestr zmian
«Powrót