«Powrót

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna

Podstawą prawną wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, działalności reasekuracyjnej a także zasady wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach, organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego jest ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W myśl ustawy przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Natomiast przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka.

Działalność ubezpieczeniowa może być wykonywana przez zakład ubezpieczeń wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki europejskiej określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

Ustawa dokonała podziału ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów ryzyka. Dział I to ubezpieczenia na życie, natomiast dział II to pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Zakład ubezpieczeń nie może jednocześnie wykonywać  działalności w dziale I i II.

Działalność reasekuracyjna może być wykonywana przez zakład reasekuracji wyłącznie  w formie spółki akcyjnej, towarzystwa reasekuracji wzajemnej albo spółki europejskiej określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru.

Na koniec 2016 r. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń (27 zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń na życie oraz 34 zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych). Zezwolenie na wykonywanie działalności  reasekuracyjnej posiadał 1 zakład reasekuracji.
W 2016 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła  55,95 mld zł  i była o 1,54% wyższa niż w roku poprzednim. W 2016 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń na życie wyniosła  23,85 mld zł,  co stanowiło spadek o 13,37% w porównaniu z rokiem 2015, natomiast składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych wyniosła 32,10 mld zł, co stanowiło wzrost o 16,41% w porównaniu z rokiem 2015.

Więcej informacji o zakładach ubezpieczeń znajdą Państwo na stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
Instytucją powołaną do reprezentowania krajowych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność na terytorium RP jest Polska Izba Ubezpieczeń. Polska Izba Ubezpieczeń działa na mocy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Więcej informacji o działalności Polskiej Izby Ubezpieczeń znajdą Państwo na stronie internetowej: Polska Izba Ubezpieczeń (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.09.2012 Data publikacji: 21.09.2012 09:35 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 15:51
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Jolanta Skoczylas Osoba modyfikująca: Henryk Gryz
Rejestr zmian
«Powrót