«Powrót

Ochrona osób ubezpieczonych

Ochrona osób ubezpieczonych

Ochrona osób ubezpieczonych

Komisja Nadzoru Finansowego

Działalność zakładów ubezpieczeń w Polsce podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Więcej informacji nt. nadzoru ubezpieczeniowego znajdą Państwo w Dziale: Nadzór Finansowy/KNF oraz na stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz statutu Funduszu.

Do zadań Funduszu należy zaspakajanie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, za szkody powstałe na terytorium RP:

 • na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
 •  w mieniu i na osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

UFG jest instytucją zajmującą się kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i egzekwowaniem opłat za niespełnienie tego obowiązku w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników. Ponadto, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, do zadań UFG, należy zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • OC rolników,
 • budynków rolniczych,
 • OC dla określonych grup zawodowych (np.: notariusze, doradcy podatkowi) oraz na życie w wysokości 50 % wierzytelności (nie więcej niż kwota będąca równowartością w złotych 30 000 EURO).


Fundusz pełni także funkcję ośrodka informacji w zakresie prowadzenia rejestru o:

 • zawartych umowach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia auto – casco (AC),
 • uczestnikach zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz
 • zdarzeniach powodujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia casco (AC).

Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych.
Więcej informacji o celach i zadaniach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdą Państwo na stronach internetowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zrzesza zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów poza granicami kraju. Przedmiotem działalności PBUK jest m.in.:

 • wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych krajach,
 • zawieranie z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych oraz o zaspokajaniu roszczeń wnikających z międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych,
 • organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium RP przez posiadaczy pojazdów z rejestracją zagraniczną, posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe.

Więcej informacji o celach i zadaniach Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Rzecznik Finansowy

Zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego (w tym zakłady ubezpieczeń), składanych przez klientów tych podmiotów oraz zasady działania Rzecznika Finansowego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego (w tym klientów zakładów ubezpieczeń), których interesy reprezentuje.

Więcej informacji nt. działalności Rzecznika Finansowego znajdą Państwo na stronie internetowej Rzecznik Finansowy (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.09.2012 Data publikacji: 21.09.2012 10:14 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 15:55
Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Jolanta Skoczylas Osoba modyfikująca: Henryk Gryz
Rejestr zmian
«Powrót