Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

  Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (dalej „kasy") reguluje ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450), przy czym w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443).

  Kasy to spółdzielnie, których celem jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

  Członkami kasy mogą być:

  • osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy oraz osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej,
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), działające wśród członków kasy,
  • jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną,
  • spółdzielnie,
  • związki zawodowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe.

  Nadzór

  Działalność kas podlega nadzorowi państwowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

  Więcej informacji na temat nadzoru nad kasami znajdą Państwo na stronie internetowej KNF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

   

  Ochrona deponentów

  Depozyty zgromadzone w kasach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Oznacza to, że w razie upadłości dowolnej kasy, BFG zwraca depozyty do wysokości określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866).

  Zgodnie z ustawą środki wniesione na rachunek w kasie (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) do równowartości w złotych 100.000 euro gwarantowane są w 100%.

  Na stronie internetowej BFG znajdą Państwo wykaz kas objętych systemem gwarantowania depozytów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.10.2012 Data publikacji: 19.09.2012 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2015 15:57
  Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
  Rejestr zmian