Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI)

  Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI)

  Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI)

  W dniu 13 stycznia 2015 r. KE przedstawiła wniosek legislacyjny ws. rozporządzenia o utworzeniu EFSI.

  Utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) stanowić ma trzon Planu inwestycyjnego dla Europy. Wraz z pozostałymi dwoma filarami Planu (wsparcie techniczne dla inwestycji, przyjazna inwestycjom agenda regulacyjna), EFSI ma pozwolić na stymulację wzrostu gospodarczego w Europie poprzez mobilizację środków prywatnych na inwestycje przy wykorzystaniu środków publicznych. W zamierzeniu KE utworzenie EFSI ma doprowadzić do wygenerowania inwestycji o wartości co najmniej 315 mld euro w latach 2015-2017.

  Nowotworzony Fundusz będzie dysponował bazą kapitałową w wysokości 21 mld euro, z czego 16 mld euro stanowić będą gwarancje budżetu UE, a 5 mld euro wyasygnuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Na bazie środków z budżetu UE utworzony zostanie fundusz gwarancyjny, w którym zgromadzone zostaną środki w wysokości 50% łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE tj. 8 mld EUR. Środki te mają pochodzić z realokacji środków w ramach budżetu UE: większość środków (5 z 8 mld EUR) na sfinansowanie Funduszu Gwarancyjnego EFIS pochodzić będzie z realokacji środków z programów CEF (2,8 mld EUR) i Horyzont 2020 (2,2 mld EUR), pozostałe z marginesów budżetowych. Płatności do Funduszu Gwarancyjnego będą wpływały głównie do roku 2020 (7,4 mld EUR).

  Baza kapitałowa EFSI, dzięki lewarowaniu na rynku finansowym, ma wygenerować zdolność inwestycyjną Funduszu na poziomie ok. 60 mld euro (dźwignia 1:3). Wygenerowane w ten sposób środki będą następnie wykorzystywane (m.in. w formie pożyczek podporządkowanych, finansowania typu mezzanine, wkładów kapitałowych) do przejmowania nadmiernego poziomu ryzyka nieakceptowalnego przez sektor finansowy, celem ułatwienia projektom inwestycyjnym pozyskania finansowania rynkowego. Wsparcie EFSI będzie miało charakter instrumentów zwrotnych i będzie wspierało inne źródła finansowania dla projektów. Poprzez zmianę profilu ryzyka projektu (poprzez przejęcie części ryzyka nieakceptowalnego przez rynek), wsparcie Funduszu ma przede wszystkim umożliwić zaangażowanie sektora prywatnego w finansowanie projektu.

  Z założeń przyjętych przez KE wynika, że EFSI ma w ten sposób zmobilizować dodatkowo ok. 255 mld euro kapitału głównie ze źródeł prywatnych, co w sumie złoży się na inwestycje o wartości 315 mld euro w latach 2015-2017 (60 mld euro z EFSI + 255 mld euro głównie kapitału prywatnego). Przewiduje się, że w ramach tej kwoty inwestycje o wartości 240 mld euro zrealizowane zostaną w sektorach strategicznych (w obszarze infrastruktury transportowej, energetycznej, ICT oraz R&D), a o wartości 75 mld euro w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

  EFSI ma mieć charakter paneuropejski i - w przeciwieństwie do już istniejących funduszy/programów/instrumentów finansowych UE - nie przewiduje się w nim systemu alokacji („kopert") narodowych i/lub sektorowych. W celu zapewnienia największej wartości dodanej operacji podejmowanych przez EFSI, wybór poszczególnych projektów dokonywany będzie w oparciu o ich wartość ekonomiczną. EFIS powinien obejmować wszystkie państwa członkowskie. By uniknąć nadmiernej koncentracji sektorowej lub geograficznej Rada Kierownicza ustali orientacyjne limity koncentracji, które będą mogły ulegać dalszym zmianom. EFSI wesprze głównie inwestycje w obszarze infrastruktury transportowej, energetycznej, ICT oraz R&D. Projekty przewidziane do wsparcia przez EFSI będą wybierane w ramach kilkuetapowej procedury i będą podlegać: (1) wstępnej ocenie pod kątem kryteriów finansowych, ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i technicznych dokonywanej przez ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, (2) ocenie pod kątem zgodności z polityką inwestycyjną EFSI, dokonywanej przez Komitet Inwestycyjny, składający się z niezależnych ekspertów. Następnie będą podlegały ocenie przez Komisję Europejską oraz zatwierdzeniu przez Komitet Zarządzający EBI i Radę Dyrektorów EBI.

  Funduszem zarządzać ma EBI, choć ma to być działalność wyodrębniona bilansowo w celu ochrony Banku przed ryzykiem ewentualnych strat i zachowania wysokiej wiarygodności finansowej Grupy EBI. W praktyce Fundusz będzie wydzielonym rachunkiem bankowym EBI, nie będzie dysponował własną osobowością prawną, lecz będzie posiadał odrębne struktury zarządcze:

  • Radę Kierowniczą (Steering Board - SB), w skład której wejdą przedstawiciele KE i EBI. SB będzie określać kierunki strategiczne działalności, strategiczną alokację aktywów, polityki operacyjne, w tym politykę inwestycyjną oraz profil ryzyka podejmowanego przez Fundusz,
  • Komitet Inwestycyjny (Investment Committee – IC), składający się z niezależnych ekspertów oraz dyrektora zarządzającego, odpowiedzialny za ocenę potencjalnych operacji oraz selekcję projektów przewidzianych do wsparcia przez EFSI pod kątem ich zgodności z celami Funduszu.

  Negocjacje projektu rozporządzenia prowadzone  były w Radzie Unii Europejskiej przez prezydencję łotewską z udziałem wszystkich państw członkowskich na forum Grupy Roboczej Ad Hoc (AHWP) w okresie do stycznia do czerwca 2015 r. W dn. 10 marca  2015 br. przyjęte zostało podejście ogólne ws. rozporządzenia,  Porozumienie polityczne Parlamentu Europejskiego, Rady UE i KE w sprawie rozporządzenia EFIS zostało osiągnięte w dniach 27-28 maja 2015 r. Głosowanie w Parlamencie Europejskim odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r. PE zaaprobował EFSI. Rada przyjęła rozporządzenie w procedurze pisemnej 25 czerwca 2015 r.  Rozporządzenie weszło w życie 4 lipca 2015 r.

  Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez EBI, bank zaakceptował już około ośmiu projektów inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki (B+R, opieka zdrowotna, innowacje w przemyśle, transport oraz efektywność energetyczna i energia odnawialna) i z różnych państw UE (Hiszpanii, Włoch, Irlandii i Chorwacji, Finlandii i Francji) oraz obszaru Europy Zachodniej i Północnej. Projekty te mają służyć, jako przykłady inwestycji, jakie w niedalekiej przyszłości będą wspierane przez EFIS.

  Zobacz również:

                                                                             

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.01.2015 Data publikacji: 29.01.2015 12:14 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2016 13:17
  Autor: Departament Unii Europejskiej Osoba publikująca: Iwona Janczyk Osoba modyfikująca: Marta Pietrzak