«Powrót

Raporty NBP

Raporty NBP

Raporty NBP

Raport: Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (2014) (plik PDF, 2,46 MB)

Raport omawia wyzwania ekonomiczne związane z integracją Polski ze strefą euro. W szczególności pierwsza część raportu, pokazuje w jakim zakresie wprowadzone i planowane zmiany instytucjonalne poprawiają fundamenty wspólnego obszaru walutowego oraz jakie są konsekwencje tych zmian dla polskiej gospodarki. W drugiej części raportu, na podstawie analizy doświadczeń krajów strefy euro omówiono warunki niezbędne dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki w unii walutowej. Zbadano, które cechy strukturalne gospodarek krajów członkowskich zwiększały prawdopodobieństwo realizacji scenariusza przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a które podwyższały ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych. Należy podkreślić, że raport nie stanowi całościowej analizy skutków przyjęcia euro przez Polskę, m.in. nie zajmuje się politycznymi skutkami pozostawania poza strefą euro.

 

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (2009) (plik PDF, 7,19 MB)

Celem Raportu było przeprowadzenie pogłębionej analizy dotyczącej korzyści i kosztów związanych z przyjęciem przez Polskę wspólnej europejskiej waluty, w szczególności omówiono stopień wypełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji nominalnej i realnej, podjęto próbę oszacowania korzyści i szans oraz kosztów i zagrożeń}, jakie polska gospodarka może odnieść z przystąpienia do strefy euro oraz oceniono efektywność mechanizmów akomodacji szoków.
Raport jest podsumowaniem prac badawczych prowadzonych zarówno przez pracowników Narodowego Banku Polskiego, jak i ekspertów zewnętrznych. W ramach prac nad Raportem Narodowy Bank Polski zaprosił do współpracy partnerów społecznych – organizacje pracodawców i pracobiorców, ośrodki akademickie, instytuty naukowe, instytucje administracji publicznej oraz ekspertów z kraju i zagranicy. Zrealizowali oni projekty badawcze, mające na celu pogłębioną analizę korzyści i kosztów związanych z przyjęciem przez Polskę wspólnej europejskiej waluty. Realizacji projektów badawczych na potrzeby Raportu towarzyszył rozległy proces konsultacji, którego głównym elementem był cykl seminariów odbywających się w NBP, podczas których prezentowano i poddawano pod dyskusje założenia metodologiczne oraz wyniki projektów realizowanych zarówno przez pracowników NBP, jak i ekspertów zewnętrznych.

 

Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro (2004) (plik PDF, 1,4 MB)

Celem Raportu, przygotowanego przez analityków NBP, była ocena korzyści i kosztów wprowadzenia wspólnej waluty, pozwalająca na wybranie optymalnej strategii przystąpienia do strefy euro. W Raporcie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki moment przyjęcia wspólnej waluty, uzależniony od spełnienia warunków członkostwa w unii monetarnej (kryteriów z Maastricht), jest dla Polski najkorzystniejszy.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.12.2015 Data publikacji: 16.12.2015 17:59 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2017 11:00
Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
«Powrót