«Powrót

Raporty rządowe - archiwum

Raporty rządowe - archiwum

Raporty rządowe - archiwum

Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (26 października 2010)

Głównym celem opracowania Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE) - dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2010 r. - jest zdefiniowanie niezbędnych działań przygotowawczych do wprowadzenia euro w Polsce oraz ich optymalnej sekwencji. Z uwagi na wciąż dużą niepewność dotyczącą skutków, najpoważniejszego od czasów Wielkiego Kryzysu, załamania koniunktury w gospodarce światowej, w dokumencie nie określono daty wprowadzenia wspólnej waluty, a harmonogram działań sformułowano warunkowo względem dnia wprowadzenia euro. Rozwinięto i doprecyzowano natomiast, wskazane w Uwarunkowaniach realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę, warunki formalne wejścia Polski do strefy euro oraz przedstawiono bilans netto przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Do Ram Strategicznych NPWE dołączono również dwa dokumenty uzupełniające: Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce w świetle najnowszych badań oraz Kryzys grecki – geneza i konsekwencje.

Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę (27 kwietnia 2009)

Dokument przedstawia uwarunkowania przystąpienia do realizacji drugiego etapu Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę. Głównym przedmiotem zainteresowania tego dokumentu nie są terminy, lecz warunki bezpiecznego włączenia polskiej waluty do systemu ERM II, które będą sprzyjać stabilności kursu złotego w tym systemie. Równocześnie podkreślona jest konsekwencja Rządu RP w dążeniu do możliwie szybkiego przyjęcia euro i realizacji działań mających na celu maksymalizację korzyści i minimalizację kosztów pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę (28 października 2008)

Dokument przedstawia kolejność niezbędnych działań w ramach procesu przygotowań do przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską wspólnej waluty europejskiej. Stanowi on swoistą "mapę drogową" do uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w strefie euro, wskazując kalendarz realizacji najważniejszych zadań – zwłaszcza o charakterze technicznym - w kolejnych etapach przygotowań. Ostateczne terminy realizacji poszczególnych zadań będą uzależnione od decyzji podejmowanych w trakcie powyższego procesu. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 października 2008 r.

Integracja Polski ze Strefą Euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem (19 sierpnia 2005)

Dokument ten identyfikuje i systematyzuje podstawowe problemy związane z tą integracją oraz określa zakres działań ekonomicznych i techniczno-organizacyjnych, niezbędnych do osiągnięcia możliwie największych korzyści z wprowadzenia euro w Polsce. W skład dokumentu wchodzą trzy główne części. W pierwszej omówiono ekonomiczne uwarunkowania procesu integracji ze strefą euro, zagadnienia związane z wypełnieniem kryteriów konwergencji oraz podstawowe wyzwania stojące przed polityką gospodarczą na drodze do strefy euro. Część druga prezentuje podstawowe aspekty proceduralne związane z przyjęciem wspólnej waluty oraz prawno-instytucjonalne uwarunkowania procesu wejścia do strefy euro. Część trzecia - stanowiąca rdzeń dokumentu - przedstawia strategię zarządzania procesem przyjęcia euro. W szczególności, określa hierarchię celów, wyodrębnia autonomiczne obszary zadaniowe oraz przedstawia zarys struktury organizacyjnej zapewniającej skuteczną koordynację działań związanych z procesem integracji ze strefą euro.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.12.2015 Data publikacji: 16.12.2015 17:45 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2017 11:01
Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
«Powrót