Zadania Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe

  Zadania Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe

  Zadania Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe

  Jednym z podstawowych zadań Ministra Rozwoju i Finansów  jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto minister zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

  Odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł i kontrolę skarbową.

  Wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

  Zadania nałożone na Ministra Rozwoju i Finansów reguluje szereg aktów prawnych, m.in.:

  • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064),
  • Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (Monitor Polski 2017 r. poz. 213),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595),
  • Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 888).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.03.2012 Data publikacji: 08.03.2012 13:38 Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2017 10:11
  Autor: Biuro Ministra Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Katarzyna Abażewska
  Rejestr zmian