Zadania Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe

  Zadania Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe

  Zadania Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe

  Jednym z podstawowych zadań Ministra Rozwoju i Finansów  jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto minister zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

  Odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł i kontrolę skarbową.

  Wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

  Minister, za pośrednictwem ministerstwa, sprawuje kontrolę nad Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej oraz dyrektorami izb i naczelnikami urzędów skarbowych i celnych.

  Zadania nałożone na ministra finansów reguluje szereg aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064),
  • Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (Monitor Polski 2017 r. poz. 213),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595),
  • Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 543; zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 749).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.03.2012 Data publikacji: 08.03.2012 13:38 Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2017 07:34
  Autor: Biuro Ministra Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Michał Waniek
  Rejestr zmian