«Powrót

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Finansów albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Ministerstwa Finansów lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Skargę lub wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres: Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12,
  • złożyć osobiściena Dziennik Podawczy w godz. 8.15 – 16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  • przesłać faksem pod nr (22) 694-39-59,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl,

przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres:http://epuap.gov.pl
Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu wymiany informacji w ramach ePUAP.

Ważne!

Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

 W sprawach skarg i wniosków przyjmowani są codziennie w godzinach 8.15-16.15 oraz w środy w godzinach 8.15-18.00.

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa, w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych zarządzeniem Ministra w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa przyjmują po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.


KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z wniesionymi do Ministerstwa Finansów skargami, wnioskami i petycjami

 

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO" poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916.

2. Minister Finansów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres e- mail: IOD@mf.gov.pl.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46) oraz  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z rozpatrzeniem wniesionej przez Panią/Pana skargi wniosku lub petycji.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:

  • mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.

8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane podane przez osobę składającą skargę, wniosek lub petycję do Ministerstwa Finansów.

9.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.02.2011 Data publikacji: 08.03.2012 15:41 Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2018 10:25
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
Rejestr zmian
«Powrót