Bank Światowy dofinansuje ochronę przeciwpowodziową

Bank Światowy dofinansuje ochronę przeciwpowodziową

Bank Światowy dofinansuje ochronę przeciwpowodziową

460 mln euro pożyczy Polska od Banku Światowego na częściowe sfinansowanie „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły". Koszt całej inwestycji, która ma zapewnić ochronę przed powodzią w dorzeczu środkowej i dolnej Odry, Górnej Wisły oraz Nysy Kłodzkiej to 1,2 mld euro. Umowę pożyczkową miedzy Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (część Banku Światowego) podpisano 10 września 2015 r.

Panoram lewego brzegu rzeki na którym widać wał przeciwpowodziowy

Dofinansowywany projekt to część przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Rzeki Odry", który ma zostać zrealizowany w latach 2016-2022. Projekt ma chronić życie i mienie ok. 5,2 mln mieszkańców terenów bezpośrednio zagrożonych katastrofalnymi powodziami. Obejmuje on:

  1. w rejonie Dolnej Odry: ochronę przeciwpowodziową Szczecina i innych miast w dolnym biegu Odry przez odbudowę wałów, regulację rzeki, podniesienie 5 mostów , a także rewitalizację bagien Międzyodrza,
  2. w rejonie Doliny Nysy Kłodzkiej: ochronę Kłodzka i innych miejscowości w Dolinie Kłodzkiej przed powodzią przez budowę 4 średniej wielkości suchych zbiorników retencyjnych, budowę i odbudowę wałów,
  3. w rejonie Górnej Wisły: ochronę Krakowa i Nowej Huty, a także regionu sandomiersko-tarnobrzeskiego przez odbudowę wałów, stabilizację nabrzeży, budowę zbiorników i przygotowanie terenów zalewowych, dostosowanie jazów do przepuszczania wód powodziowych, przygotowanie planu gospodarowania wodami i priorytetów inwestycyjnych w tym obszarze.

Ponadto projekt obejmuje elementy prognozowania i operacyjnego zarządzania wodami, tj. wzmocnienie zdolności wybranych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i gotowości na sytuacje awaryjne oraz poprawę monitoringu i komunikacji. Przewiduje się również budowę zdolności dotyczących prognozowania i ustanowienie centrów operacyjnych do bieżącego zarządzania w sytuacjach powodzi.

„Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły" będzie współfinansowany także środkami kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy, środkami Funduszu Spójności UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami Skarbu Państwa.