Nabór do Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Nabór do Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Nabór do Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Ministerstwo Finansów ogłasza nabór do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych (1 miejsce).
Rada została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów w II połowie 2016 r.

W skład Rady wchodzą m.in. dwie osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) - art. 119o § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). 

Spośród zgłoszonych kandydatur Minister Rozwoju i Finansów powoła członka Rady, który będzie pełnił swoją funkcję do upływu czteroletniej kadencji Rady. Powołanie konkretnego kandydata nastąpi po zasięgnięciu przez Ministra pisemnej opinii podmiotu zatrudniającego kandydata.

Osoby powołane w skład Rady muszą wykazywać się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego. Ponadto kandydat do Rady musi mieć obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia kandydatur na członków Rady, opatrzone podpisem, należy składać w formie pisemnej w terminie 30 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia. Można to zrobić osobiście w kancelarii Ministerstwa Finansów lub pocztą na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem „Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania".