«Powrót

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego

Stosownie do art. 63 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) Komisja Nadzoru Audytowego, mając na uwadze znaczenie przeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855) dla przedstawienia rzetelnej sytuacji finansowej i organizacyjnej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, oczekuje od biegłych rewidentów, którzy zamierzają zawrzeć lub zawarli umowę na przeprowadzenie ww. audytu zewnętrznego, dostosowania się do zakresu audytu zewnętrznego określonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i przekazanego zarządom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r.

«Powrót